Науково-дослідна робота

Наукові дослідження спрямовуються на пріоритетні фундаментальні і прикладні проблеми, підтримуються наукові школи, що сформувано в університеті. Створюються міжкафедральні та міжфакультетські наукові колективи, для здійснення комплексних наукових розробок, продовжується плідне співробітництво з науковими інститутами Національної академії наук України, галузевими науково-дослідними інститутами.

У 2018 році виконувалися 83 НДР, що фінансувалися із загального фонду державного бюджету, з них — 62 фундаментальні дослідження, 21 — прикладні, в тому числі 3 — дослідження молодих учених. Виконувалося 5 НДР зі збереження об’єктів, що становлять національне надбання, 39 госпдоговірних НДР, 1 НДР за грантом Державного фонду фундаментальних досліджень, 2 проекти за програмою Horizon–2020. У 2018 році за рахунок Фонду розвитку і модернізації навчально- наукового обладнання виконувалися 27 робіт на загальну суму 2 млн. грн. (у 2015 році — 1 млн. грн.). Крім того, у 2016 році університет придбав наукове обладнання на суму 1,5 млн. грн. Слід зазначити, що основу фінансування науково-дослідних робіт складають кошти загального фонду державного бюджету. Крім того, наукова діяльність в університеті здійснюється також за рахунок позабюджетних коштів. У 2016 році загальний обсяг позабюджетного фінансування НДР склав понад 12 млн. грн. Переважна частина цих коштів припадає на фінансування робіт, що проводяться за міжнародними грантами і програмами.

П’ять об’єктів університету включено до переліку наукових об’єктів, що становлять національне надбання України. Обсяг коштів, виділених на підтримку цих об’єктів, склав 905,39 тис. грн. У 2016 році вченими університету видано 76 монографій (з них 14 за кордоном), 33 випуски «Вісника ХНУ імені В. Н. Каразіна», 42 збірники наукових праць, 4492 статті та тез доповідей, з них 1002 — у зарубіжних виданнях (408 з них розміщені в наукометричній базі даних Scopus станом на 5 грудня 2016 року), отримано 32 патенти, на 18 з них університет має права власності, подано 28 заявок на винаходи. Університет посідає друге місце серед університетів України за показниками наукометричної бази даних Scopus: індекс Ґірша — 57, кількість публікацій — 8077, кількість цитувань — 35148. У 2016 році на базі університету було проведено 152 наукових конференцій, з них 69 — міжнародні.

У 2018 році співробітниками університету захищено 9 докторських та 71 кандидатська дисертації.