Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов»

Власний сайт: http://periodicals.karazin.ua/foreignphilology

У статтях вісника аналізуються комунікативні й когнітивні проблеми системи мови та її функціонування у мовленні: морфологічні та синтаксичні аспекти англійської, французької, німецької та інших мов у синхронії та діахронії, питання стилістики та прагматики тексту, когнітивної лінгвістики та прагмалінгвістики, містяться результати перекладознавчих досліджень, які проводяться на факультеты іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Вісник також знайомить з науковим доробком лінгвістів України та зарубіжжя з указаної проблематики.

Фаховий вісник з філології та педагогіки.

Періодичність — 2 рази на рік.