Серія «Фізика»

Власний сайт: http://periodicals.karazin.ua/physics

В серії публікуються оригінальні результати теоретичних та експериментальних досліджень з актуальних проблем сучасної фізики. Тематика журналу:

1. Теоретична фізика: динаміка кристалічної гратки, зонна структура та спектральні стани твердих тіл, електронна теорія металів та напівпровідників, електро- та термодинаміка низьковимірних систем, взаємодія акустичних і електромагнітних хвиль з поверхнею кристалів, резонансні явища, локальні збудження та квазічастинки в кристалах, надпровідність і надплинність, дефектна структура реальних кристалів, квантові кристали.

2. Фізика твердого тіла: електропровідність та теплопровідність, структурні зміни в твердих тілах під впливом зовнішніх чинників (напруження, опромінювання карпускулярними частками та електромагнітними хвилями) та під час фазоутворення, дифузійні процеси в кристалах, фізика міцності та пластичності, внутрішнє тертя, релаксаційні процеси, надпластичність, дислокаційна структура, фізика тонких плівок та нанорозмірних структур.

3. Фізика низьких температур: експериментальні дослідження надпровідності та високотемпературної надпровідності, надплинності квантових рідин, теплопровідності, вплив зовнішніх факторів на електрофізичні властивості надпровідників, особливості механічних властивостей твердих тіл при низьких температурах.

4. Фізика магнітних явищ: магнітнопружні ефекти, термодинаміка, доменна структура, раманівські спектри, магнітопримесні стани, магнітні властивості нанокристалів,

5. Оптика та спектроскопія: нелінійна оптика, взаємодія лазерного випромінювання з твердими тілами, світлочутливі хвилеводні плівки, спонтанні гратки, люмінесценція.

6. Загальні питання фізики: математичні методи в фізиці, комп’ютерне моделювання фізичних процесів в кристалах, методика фізичного експерименту.

Фахове видання з фізико-математичних наук. Перелік ВАК України №2, 1999 рік.

Періодичність видання — 2 рази на рік.