Навчальний центр організації освітнього процесу

Навчальний центр організації освітнього процесу є структурним підрозділом Харківського національного університетy імені В. Н. Каразіна, входить до складу Управління якості освіти.

Основні завдання: планування, організація та контроль провадження освітнього процесу в структурних підрозділах університету.

Основні напрямки діяльності:

 • планування, організація, нормативне забезпечення і контроль провадження освітнього процесу з підготовки здобувачів ступенів бакалавра і магістра — громадян України;
 • узагальнення та аналіз результатів діяльності навчальних підрозділів;
 • моніторинг відповідності організації освітнього процесу, планування і звітування науково-педагогічних працівників установленим вимогам;
 • перевірка розрахунку навчального навантаження кафедр, науково-педагогічних працівників, контроль укладання та виконання індивідуальних планів роботи науково-педагогічних працівників;
 • контроль використання погодинного фонду кафедрами університету, перевірка правильності заповнення відомостей на оплату погодинної роботи;
 • участь у формуванні штатного розкладу підрозділів університету, що здійснюють та забезпечують провадження освітнього процесу;
 • внесення та редагування даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти;
 • методична допомога факультетам в організації освітнього процесу, плануванні і звітуванні;
 • планування, організація, проведення та аналіз (разом з Інститутом післядипломної освіти та Навчальним центром якості освіти та моніторингу) ректорського контролю (включаючи відтермінований контроль) знань здобувачів ступенів бакалавра і магістра;
 • підготовка документів, здійснення комплексу підготовчих заходів щодо організації та проведення ліцензування та акредитації, оформлення ліцензії на надання освітніх послуг, сертифікатів про акредитацію, забезпечення зберігання матеріалів з ліцензійної та акредитаційної експертизи;
 • аналіз, узагальнення та статистична обробка інформації щодо відповідності стану забезпечення освітньої діяльності акредитаційним вимогам, змін у нормативній базі з питань ліцензування і акредитації та інформування структурних підрозділів університету;
 • надання офіційної звітності;
 • участь у розробленні та впровадженні методів контролю результатів навчання та атестації здобувачів ступенів бакалавра і магістра;
 • розроблення графіків освітнього процесу та атестації здобувачів ступенів бакалавра і магістра;
 • контроль виконання розкладів навчальних занять і екзаменаційних сесій, відвідування занять студентами;
 • облік та аналіз результатів семестрового підсумкового контролю та атестації здобувачів ступенів бакалавра і магістра;
 • контроль оформлення студентської навчальної і випускної документації, наказів про рух студентського контингенту і випуск фахівців, формування та зберігання особових справ студентів;
 • формування складу екзаменаційних комісій і контроль їх роботи;
 • формування контингенту студентів;
 • облік і контроль дотримання пільгових зобов’язань щодо студентів-сиріт;
 • розподіл аудиторного фонду для проведення навчальних занять і екзаменаційних сесій, контроль його використання;
 • підготовка документів на призначення іменних стипендій університету, стипендій Президента, Верхової Ради, Кабінету Mініcтpів, обласної ради тощо;
 • підготовка інформації для ректорату, Вченої ради, Науково-методичної ради з питань освітнього процесу;
 • навчання методистів, секретарів факультетів, лаборантів кафедр.

 • Заступник директора, керівник групи ліцензування та акредитації
  Ірина Олександрівна Громова

  Тел.: 707-53-13
  Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  Кiмната: 2-64
  E-mail:
 • Відповідальний за підготовку та видачу документів про вищу освіту
  Наталія Володимирівна Гук

  Тел.: 707-52-28
  Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  Кiмната: 2-70
  E-mail:
 • Відповідальний за підготовку та видачу додатків до дипломів, студентських квитків
  Ірина Григорівна Крикун

  Тел.: 707-52-28
  Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  Кiмната: 2-70
  E-mail:
 • Керівник студентського сектора
  Ольга Олександрівна Гаїпова

  Тел.: 707-51-14
  Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  Кiмната: 2-73
  E-mail: