Української мови

Власний сайт: http://philology.univer.kharkov.ua/katedras/katedra_uk_m.html

Кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент Філон Микола Іванович.

Сьогодні на кафедрі працюють доктор філологічних наук, професор Калашник Володимир Семенович, доктор філологічних наук, доцент Нелюба Анатолій Миколайович; доценти, кандидати філологічних наук Боярова Людмила Георгіївна, Геращенко Ольга Миколаївна, Губарева Галина Анатоліївна, Калашник Юлія Іванівна, Коротич Катерина Володимирівна, Кохан Юрій Іванович, Літвінова Інна Миколаївна, Пономаренко Валентина Дмитрівна, Сердега Руслан Леонідович, Тесленко Оксана Валеріївна, Трифонов Роман Анатолійович, Хомік Олена Євгеніївна; старші викладачі, кандидати філологічних наук Бутко Софія Григорівна, Гарюнова Юлія Олегівна, старші викладачі Гурова Оксана Модестівна, Дудка Олена Олександрівна, Уманцева Надія Федорівна; старші лаборанти Ларіна Тетяна Валентинівна, Бордовська Ганна Михайлівна.

Історія кафедри як університетського науково-педагогічного підрозділу розпочинається 1921 року, коли при Інституті народної освіти, у який було реорганізовано Харківський університет, було створено науково-дослідну кафедру мовознавства імені О. О. Потебні. Кафедра мала кілька секцій, у тому числі української мови, якою керував вихованець Харківського університету професор Синявський Олексій Наумович (1887–1937). На цій посаді його змінив у 1928 році Німчинов Кость Тихонович (1899–1936), теж вихованець університету, учень О. Н. Синявського. Із 1938 року обов’язки керівника на той час уже кафедри української мови виконував декан філологічного факультету доцент Міняйло Лук’ян Дмитрович (1899–1938). 1939 року кафедри російської та української мови були об’єднані в одну — російського та українського мовознавства. Очолював її з цього часу і до початку війни Булаховський Леонід Арсенійович.

З 1946 до 1975 року кафедру української мови очолював професор Медведєв Федір Пилипович. Протягом 1975–1986 років завідувачем кафедри української мови був доцент Авксентьєв Леонід Григорович (1990 року йому надано вчене звання професора). З 1986 по 2012 кафедрою завідував професор Калашник Володимир Семенович.

Науково-педагогічна діяльність кафедри української мови ґрунтується на традиціях українознавчих студій у Харківському університеті, започаткованих А. Л. Метлинським (1814–1870), П. П. Гулаком-Артемовським (1790–1869), П. П. Білецьким-Носенком (1774–1856). Особливо плідними виявилися наукові ідеї основоположника Харківської лінгвістичної школи О. О. Потебні (1835–1891), на розвиток яких головним чином і спрямовується діяльність науковців кафедри протягом усієї історії її існування. Кафедра української мови на сьогодні має потужний науковий потенціал і є одним із визнаних фахівцями науково-дослідних колективів відповідної галузі в Україні.

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує курси сучасної української мови та її історії, діалектології, стилістики, старослов’янської мови, польської мови, а також спецкурси з актуальних проблем сучасного мовознавства. Викладачі кафедри ведуть на основі досліджуваної ними проблематики наукові семінари для студентів І та ІІ освітньо-кваліфікаційних рівнів, а також читають спецкурси для ІІІ освітньо-кваліфікаційного рівня «доктор філософії». Відповідні дисципліни згідно з навчальними планами читаються на всіх відділеннях філологічного факультету. Викладачі кафедри забезпечують також викладання польської мови.

Уся дослідницька робота кафедри, підпорядкована загальній науковій проблемі «Аналіз системи рівнів української мови XVII—ХXІ ст.», здійснюється багатьма поколіннями викладачів й охоплює питання історичної та порівняльної лексикології (проф. Муромцев І.В., доц. Геращенко О. М., к. ф. н. Тростинська Р.І.), фразеології (доц. Кохан Ю.І.), термінознавства (проф. Боярова Л. Г.), словотвору (проф. Муромцев І.В., проф. Нелюба А. М., доц. Пономаренко В. Д.), акцентології (ст. викл. Дудка О. О.), мови художньої літератури та фольклору, мовної картини світу (проф. Калашник В. С., проф. Савченко Л. Г., доц. Губарева Г. А., доц. Літвінова І.М., доц. Калашник Ю.І., доц. Кудряшова М. В., доц. Філон М.І.), діалектології (доц. Сагаровський А. А., доц. Сердега Р. Л.), історії літературної мови та історії мовознавства (проф. Калашник В. С., доц. Трифонов Р. А., ст. викл. Дудка О. О.), комунікативної лінгвістики (доц. Коротич К. В.), ономастики (проф. Муромцев І.В., проф. Свашенко А. О., ст. викл. Бутко С. Г.). За сім років на кафедрі захищено 23 кандидатські дисертації, з яких 2 дисертації підготовлені й захищені викладачами кафедри.

Значну увагу вчені кафедри приділяють питанням методики навчання української мови в середній і вищій школі. Проф. Свашенко А. О. (1937–2006), доц. Коротич К. В., доц. Тесленко О. В., ст. викл. Дудка О. О.) є авторами та співавторами багатьох підручників і навчальних посібників для початкової й середньої школи.

До здобутків кафедри, досягнутих різними поколіннями викладачів, належать видання тритомного «Словника мови творів Г. Квітки-Основ’яненка» (Харків, 1978–1979; керівник авторського колективу — доц. Л. В. Венєвцева (1930–2004)), активна участь у підготовці матеріалів до Загальнослов’янського лінгвістичного та Лексичного атласу української мови.

На кафедрі було створено один із перших самовчителів української мови на російськомовній основі (проф. Калашник В. С., проф. Свашенко А. О.). Посібник витримав три видання (1990–1993 рр.) і є популярним досі. Члени кафедри створили чимало словників (проф. Калашник В. С., проф. Свашенко А. О., проф. Юрченко О. С., проф. Боярова Л. Г., доц. Венєвцева Л. В., проф. Савченко Л. Г., доц. Філон М.І. та інші). Лексикографічні праці вийшли за редакцією таких науковців кафедри, як проф. Калашник В. С., проф. Муромцев І.В., проф. Свашенко А. О., проф. Савченко Л. Г. У доробку кафедри — «Російсько-український словник з радіотехніки, радіоелектроніки та радіофізики» за ред. проф. Калашника В. С. та проф. Черпака М. Т. (К. : Наук. думка, 2006), «Термінологічний словник із юридичної психології (українсько-російсько-англійсько-французько-іспанський)» (проф. І.В. Муромцев у співавторстві, Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008), серія словників за ред. проф. Нелюби А. М.: «Лексико-словотвірні інновації. 2004–2006» (Х. : Майдан, 2007), «Лексико-словотвірні інновації (2007)» (Х. : ХІФТ, 2009), «Лексико-словотвірні інновації (2008–2009)» (Х. : ХІФТ, 2010), «Лексико-словотвірні інновації (2010–2011)» (Х. : ХІФТ, 2012), «Лексико-словотвірні інновації (2014)» (Х. : ХІФТ, 2014), «Тлумачний словник сучасної української мови: Загальновживана лексика: Близько 60 000 слів» за заг. ред. проф. Калашника В. С. (Х. : ФОП Співак Т. К., 2009) та «Тлумачний словник сучасної української мови: Фахова лексика: Близько 20 000 слів» за заг. ред. проф. Калашника В. С. (Х. : ФОП Співак Т. К., 2009), «Українська мова: енциклопедія» за ред. Муромцева І. В. (К. : Майстер-клас, 2011), «Матеріали до Діалектного словника Центральної Слобожанщини (Харківщини). Вип. 1. А — Об’ясняться» доц. Сагаровського А. А. (Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011), «Словник дитячого мовлення Центральної Слобожанщини (Харківщини)» аспірантки кафедри української мови М. М. Асаули (за ред. А. А. Сагаровського, Х. : ХІФТ, 2011), «Матеріали до Діалектного словника Центральної Слобожанщини (Харківщини). Вип. 2. Оварійка — Ящурячий» доц. Сагаровського А. А. (Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013), «Комплексний словник української мови: Орфоепія. Морфеміка. Морфологія. Словотвір. Орфографія» О. О. Дудки та В. Д. Пономаренко (у співавторстві; X. : Ранок, 2014).

Члени кафедри української мови підготували й видали 4 монографії або взяли участь у виготовленні 1-ї колективної монографії:

1. Сердега Р. Л. Сільськогосподарська лексика у говірках Центральної Слобожанщини (Харківщини): монографія / Р. Л. Сердега. — Х.: Вид-во Іванченка І. С., 2013.— 220 с.

2. Коротич К. В. Асоціативне макрополе «безпека/небезпека» в дискурсі української преси 20— 21 століть: монографія / К. В. Коротич. — Х: ХІФТ, 2017.— 256 с.

3. Гарюнова Ю. О. Мовні засоби вираження оцінного значення в українськомовному кіно критичному дискурсі / Гарюнова Ю. О. // Development and modernization of philological sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. — Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing», Lubelski Park Naukowo Technologiczny. — 2017. — Р. 35-54.

4. Нелюба А. М. Явища економії в словотвірній номінації української мови (системний вимір). — Х.: ХІФТ, 2014.

Разом з іншими структурними підрозділами факультету кафедра є ініціатором та організатором багатьох наукових форумів, зокрема всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій до 90-річчя та 100-річчя Юрія Шевельова, 100-річчя від дня народження Миколи Наконечного, 170-річчя та 180-річчя від дня народження Олександра Потебні, 90-річчя від дня народження В. В. Акуленка.

Працівники кафедри Л. Г. Боярова та А. М. Нелюба у 2011–2013 рр. узяли участь в організації та проведенні Всеукраїнських Робочих семінарів із проблем специфіки семантичної навантаги елементів словотвору в науковій мові (співорганізатори: Інститут теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України та філологічний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна). У цих семінарах брали участь мовознавці й термінознавці-нефілологи з різних міст України, серед них науковці НАН України та провідних українських університетів.

На кафедрі діє аспірантура та докторантура. Викладачі кафедри української мови є членами журі університетського етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальностей «Українська мова, література (в т. ч. методика їх викладання)» та «Соціолінгвістика».

Доцент К. В. Коротич є членом журі всеукраїнського етапу Конкурсу зі спеціальності «Соціолінгвістика». Студенти, які навчаються в наукових семінарах викладачів кафедри, беруть активну участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт і здобувають призові місця. З 2013 року кафедра разом із видавництвом «Ранок» організовує та проводить учнівський конкурс знавців української мови «Грамотій», а з 2017 року ще одним співорганізатором конкурсу стала громадська організація «ЕспретиЗА реформ».

Провідні науковці кафедри мають творчі контакти з українознавчими центрами за кордоном, беруть участь у наукових конференціях за межами України (Білорусь, Литва, Польща, США, Чехія).

Телефон: +380 (57) 707-54-58

E-mail: kafedra_ukr_movy@karazin.ua