Російської мови

Власний сайт: http://www-philology.univer.kharkov.ua/katedras/katedra_ru_m.html

Завідувач кафедри — Педченко Людмила Вадимівна, кандидат філологічних наук, доцент. На кафедрі працюють 14 викладачів, серед яких 3 професори та доктори наук, 8 доцентів та кандидатів наук, 1 старший викладач кандидат філологічних наук, 2 викладачі без наукового ступеня.

Викладацький склад кафедри

1. докт. ф. н., проф. Гулак Анатолій Тихонович

2. канд. ф. н., доц. Карнаушенко Галина Нилівна

3. канд. ф. н., ст. викл. Кардашова Олена Володимирівна

4. викл. Мальцева Вероніка Валеріївна

5. канд. ф. н., доц. Маслій Олена Василівна

6. канд. ф. н., доц. Маринчак Віктор Андрійович

7. канд. ф. н., доц. Педченко Людмила Вадимівна

8. докт. ф. н., проф. Попов Сергій Леонідович

9. канд. ф. н., доц. Смирнова Тетяна Миколаївна

10. докт. ф. н., проф. Степанченко Іван Іванович

11. канд. ф. н., доц. Тарлєва Альвіна Вільямівна

12. канд. ф. н., доц. Фільчук Тетяна Федорівна

13. викл. Фіронова Наталя Вікторівна

14. канд. ф. н., доц. Чернцова Олена Вадимівна

Традиції кафедри щодо викладання та науково-дослідницької роботи сягають початку ХІХ століття, коли був заснований Харківський імператорський університет, у якому існувало словесне відділення. У різні часи тут працювали такі відомі науковці, як І. І. Срезнєвський, П. О. Лавровський, О. О. Потебня, Д. М. Овсянико-Куликовський, Б. М. Ляпунов, Г. А. Ільїнський, С. М. Кульбакіна та інші. У ХХ столітті історія кафедри російської мови безпосередньо пов’язана з науково-дослідною кафедрою Харківського інституту народної освіти ім. О. О. Потебні, утвореного внаслідок різних перетворень імператорського Харківського університету, а потім з кафедрою мовознавства відновленого Харківського державного університету. У 40-ві роки від неї відокремлюється кафедра російської мови. Нею керували, на ній працювали відомі славісти та русисти: Л. А. Булаховський, М. М. Баженов, О. М. Фінкель, В. П. Бесєдіна-Невзорова, Г. І. Шкляревський, а також їхні вихованці, серед яких проф. Бикова Л. О., проф. Широкорад Є. Х., доц. Бойко Н. В., доц. Маринчак В. А., доц. Ткаченко Є. М., проф. Шевелєв В. М., доц. Савченко Л. Р., доц. Смирнова Т. М., доц. Карнаушенко Г. Н., доц. Чернцова О. В., доц. Педченко Л. В., проф. Попов С. Л. та інші.

Кафедра здійснює підготовку філологів, учителів середніх шкіл, гімназій, ліцеїв зі спеціальності «російська мова», перекладачів, редакторів, коректорів, забезпечуючи вивчення російської мови у синхронному та діахронічному аспектах. Цикл історичних дисциплін складають курси «Старослов’янська мова», «Історія російської мови», «Історія російської літературної мови». «Сучасна російська мова» як дисципліна охоплює фонетику, лексику, морфеміку та словотвір, морфологію, синтаксис. Функціональні різновиди російської мови розглядаються у курсах «Діалектологія», «Культура мовлення та стилістика», «Практична стилістика російської мови». Ширше знайомство із слов’янськими мовами та іншими слов’янськими етносами, їхньою культурою та історією здійснюється у курсах «Сучасна українська мова» і «Польська мова». Кафедра пропонує студентам спеціальні курси, тематика яких варіюється, але загальна їх спрямованість залишається актуальною: це або поглиблення окремих, складних тем загальних курсів, або ознайомлення з новими досягненнями в галузі вивчення російської мови, або історіографічні розвідки, пов’язані з розвитком наукової думки в Харківському національному університеті за понад 200 років його існування.

З 2004 року кафедра почала підготовку фахівців зі спеціальності «Видавнича справа та редагування», у зв’язку з чим ведеться викладання таких дисциплін, як «Практична стилістика російської та української мов», «Редагування (загальний курс)», «Основи верстки та макетування», «Орфографія та коректура тексту» та інші. Під керівництвом викладачів кафедри студенти проходять коректорську практику в провідних видавництвах міста.

Проблематика та напрямки наукових досліджень членів кафедри на сучасному етапі пов’язані із темою: «Російська мова як об’єкт порівняльно-історичного, лінгвокультурологічного, когнітивного та соціолінгвістичного дослідження».

При кафедрі існує аспірантура.

Результати наукової роботи співробітників кафедри відбиті в монографіях, численних статтях і доповідях на конференціях різних рівнів. Серед останніх видань: С. Л. Попов «Когнитивные основания эволюции форм русского синтаксического согласования: Монография» — Х.: НТМТ, 2013. — 150 с.; С. Л. Попов «Русская грамматическая вариантность в когнитивно-эволюционном освещении: Монография» — Х.: Міськдрук, 2014. — 304 с.

Кафедра співпрацює із середніми школами (ЗОШ № 5, ЗОШ № 132), гімназіями й ліцеями (ліцей № 1), Малою академією наук, бере участь у підготовці та проведенні олімпіад та конкурсів з російської мови для школярів Харкова та області.

Науковці кафедри постійно підтримують творчі контакти з вченими-русистами в Австрії, Болгарії, Польщі, Білорусі, КНР.

Телефон: +380 (057) 707-53-57

E-mail: philology. rus_jaz@karazin.ua