Історії російської літератури

Власний сайт: http://www-philology.univer.kharkov.ua/katedras/katedra_ru_lit.html

Кафедру очолює доктор філологічних наук, професор Ірина Іванівна Московкіна.

Склад кафедри

На кафедрі працюють два доктори філологічних наук, професори — Ірина Іванівна Московкіна, Тетяна Анатоліївна Шеховцова, 7 кандидатів наук та доцентів — Павло Миколайович Бабай, Наталія Павлівна Євстаф’єва, Надозірна Тетяна Володимирівна, Геннадій Георгійович Руденко, Любов Олександрівна Скубачевська, Михайло Геннадійович Дашкевич, Євген Анатолійович Маханьков.

Історія кафедри

На cловесному факультеті, який входив до складу Харківського імператорського університету, відкритого у 1805 році, була кафедра красномовства, віршування та мови російської. У 1835 році вона була перетворена на кафедру російської словесності та історії російської літератури. У 1901 році було вирішено поділити цю кафедру на дві — кафедру російської мови та кафедру російської літератури. З того часу кафедра, при модифікації назв, існує і на цей день. У різні роки на кафедрі працювали такі видатні вчені та педагоги, як О. О. Потебня, Д. М. Овсянико-Куликовський та ін. Вони заснували Харківську філологічну школу та психологічний напрям у вітчизняному літературознавстві, традиції яких продуктивні і в сучасній науці. Співробітниками кафедри були видатні філологи — О. М. Білецький та М. П. Жинкін, діапазон наукових інтересів яких був дуже широким (від «Слова про Ігорів похід» до літератури ХХ ст.), М. Г. Зельдович та Л. Я. Лівшиць, автори хрестоматії «Російська література ХІХ ст.: Хрестоматія критичних матеріалів», яка витримала кілька перевидань; М. В. Черняков — знавець російської поезії ХХ століття, О. В. Сливицька — одна із найбільш авторитетних сьогодні дослідниць творчості О. І. Буніна; Р. М. Піддубна — відома дослідниця творчої спадщини О. С. Пушкіна і Ф. М. Достоєвського та інші.

Навчальний процес

Кафедра бере участь у підготовці фахівців двох рівнів (бакалаврів та магістрів) за спеціальністю 035 Філологія, спеціалізацією «035.03 Слов’янські мови та літератури (переклад включно)», освітня програма «Мова і література (російська)».

Кафедра забезпечує такі теоретичні та історико-літературні курси, як «Вступ до літературознавства», «Теорія літератури», «Усна народна творчість», «Історія російської літератури». Крім того, читаються спецкурси: «Екзистенційна свідомість у прозі російського зарубіжжя «першої хвилі», «Поетика нової драми», «Інтертекстуальність літературного твору», «Актуальні проблеми сучасної російської прози та поезії», «Литературно-художня маска в російській литературі 2 п. ХIХ століття», «Традиція та конвенція у книговиданні», «Естетика і поетика російського літературного авангарду», «Актуальні проблеми сучасної російської прози та поезії», а також курси: «Основи видавничої справи», «Системи верстки і макетування», «Редагування (загальний курс)», «Технічне редагування».

Педагогічна практика студентів проходить у загальноосвітніх навчальних закладах м. Харкова. Редакторська практика здійснюється на базі видавництв «Ранок», «Слово між нами», «Фоліо», «Час майстрів», «Харківський університет».

Наукова робота

Кафедра працює над комплексною науковою темою «Проблеми методу, поетики та жанру російської літератури ХIХ—ХХІ століть». У центрі уваги дослідників — проза та поезія класичного періоду (О. С. Пушкіна, О. О. Фета, Ф. М. Достоєвського, А. П. Чехова та ін.), «срібного віку» російської літератури (Вл. Соловйова, Д. С. Мережковського, А. Бєлого, Н. С. Гумільова, І.О. Буніна, Л. М. Андреєва, О.І. Купріна та ін.), модернізму 1920 —1930-х років (М. О. Булгакова, Л. Добичіна, Г. Газданова та ін.) та постмодернізму кінця ХХ — початку ХХІ ст. (В. Сорокіна, Д. Прігова, Є. Гришковця та ін.). Результати досліджень опубліковані у ряді монографій та статей.

Монографії:

Московкина І. І. Между «pro» и «contra»: координаты художественного мира Леонида Андреева. — Харків: Вид-во ХНУ, 2005. — 288 с.;

Шеховцова Т. А. Проза Л. Добычина: маргиналии русского модернизма. — Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. — 312 с.;

Лагунов А. И. А. А. Фет: от «золотого» к «серебряному» веку русской поэзии. — Орел: Полиграфическая фирма «Картуш», 2009. — 240 с.;

Шеховцова Т. А. «У него нет лишних подробностей...». Мир Чехова. Контекст. Интертекст. — Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. — 196 с.

Поддубная Р. Н. Современность классики: избранные труды / Р. Н. Поддубная; сост. И. И. Московкина, Т. А. Шеховцова. — Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. — 540 с.

Классические и постклассические литературные стратегии в пространстве современной культкры: коллективная монография / под ред. И. И. Московкиной, Т. А. Шеховцовой, — Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2017. — 244 с.

Видання для школи

дві хрестоматії, які рекомендовані Міністерством освіти та науки України та витримали десять перевидань («Литература. 10 класс. Хрестоматия» / сост. Лагунов А. И., Поддубная Р. Н., Татаринов В.Є., Шеховцова Т. А. — Харків: Ранок, 2011. — 672 с.; "Литература. 11 класс. Хрестоматія-справочник / сост. Евстафьева Н. П., Кузьменко Р. Г., Московкина И. И., Надозирная Т. В., Поддубная Р. Н., Руденко Г. Г. — Харків: Ранок, 2011. — 912 с.; Литература (русская и мировая). Интегрированный курс. 10 класс. Уровень стандарта, академический уровень. Хрестоматия-справочник / сост. Шеховцова Т. А., Лагунов А. И., Скубачевская Л. А. — Харьков.: Ранок, 2013. — 656 с.: Литература (русская и мировая). Интегрированный курс. 11 класс / сост. Н. П. Евстафьева, Р. Г. Кузьменко, И. И. Московкина, Т. В. Надозирная, Р. Н. Поддубная, Г. Г. Руденко. — Харьков: Ранок, 2013. — 912 с. та ін.);

навчальний посібник "Литература в школе: в 2 ч. : учебное пособие для студентов-практикантов 4-х и 5-х курсов филол. ф-та / П. Н. Бабай, Н. П. Евстафьева, Р. Г. Кузьменко, А. И. Лагунов, И. И. Московкина, Т. В. Надозирная, Р. Н. Поддубная, Г. Г. Руденко, Л. А. Скубачевская, Т. А. Шеховцова. — Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2008. — Ч. 1. — 336 с.; Ч. 2. — 352 с.

18 навчально-методичних посібників монографічного змісту: Р. М. Піддубна. Федор Достоевский. — Харків: Веста: Ранок, 2002. — 80 с.; О.І. Лагунов. Федор Тютчев. — Харків: Веста: Ранок, 2002. — 64 с.; І.І. Московкіна. Александр Блок. — Харків: Веста: Ранок, 2002. — 80 с.; Н. П. Євстаф’єва. Иван Бунин. — Харків: Веста: Ранок, 2002. — 64 с.; Р. Г. Кузьменко. Александр Куприн. — Харків: Веста: Ранок, 2003. — 64 с.; Г. Г. Руденко. Генрих Бёлль. — Харків: Веста: Ранок, 2004. — 64 с.;. Т. А. Шеховцова. Иосиф Бродский. — Харків: Веста: Ранок, 2003. — 80 с.; Т. А. Шеховцова. Николай Гоголь. — Харків: Ранок: Веста, 2004. — 79 с.; В.Є. Татаринов. Уильям Шекспир. — Харків: Веста: Ранок, 2004. — 80 с. та ін.

підручник «Интегрированный курс «Литература (русская и мировая)» (автори Т. В. Надозірна, Н. Полулях): учеб. для 7 кл. общеобразоват. учеб. заведений с обучением на рус. яз. — Харьков: Изд-во «Ранок», 2015.- 272 с.;

доц. Скубачевська Л. О. і Надозірна Т. В. підготували до видання 30 книг серії «Шкільна бібліотека української та зарубіжної літератури», схвалених Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (Харків: Фоліо, 2011-2014).

При кафедрі існують аспірантура та докторантура. Професори І.І. Московкіна, Т. А. Шеховцова, доценти Н. П. Євстаф’єва та П. М. Бабай входять до складу Спеціалізованої вченої ради К 64.051.07 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, де відбувається захист кандидатських дисертацій за спеціальністю 10.01.02 — російська література.

Телефон: +380 (57) 707-52-07

E-mail: rus.lit@karazin.ua