Кафедра менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій

Історія

Кафедра створена у 2008 році. За період існування назва кафедри змінювалась: менеджменту; менеджменту та бізнесу; економіки, менеджменту та бізнесу. З 2010 року кафедра мала назву менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін. У 2020 році прийнято рішення змінити назву кафедри на кафедру менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій задля врахування особливостей наявних освітніх програм та розвитку нових напрямків освітньої та наукової діяльності.

З моменту створення до 2016 року кафедру очолювали д.е.н., професор Азаренкова Г. М., к.е.н., доцент Ізюмцева Н. В., д.е.н., професор Доронін А. В. Кожен керівник зробив свій вагомий внесок у розвиток кафедри та залишив слід в історії її становлення.

2015 року кафедра пройшла акредитацію спеціальності «Бізнес-адміністрування» і стала випусковою. Основні наукові напрями роботи кафедри були скеровані на розвиток наукової школи «Сучасні напрями розвитку менеджменту та маркетингу». У цей період кафедра активно розвивалась: щорічно зростала кількість і обсяги друкованої наукової та навчально-методичної продукції, розроблених дистанційних курсів; збільшувалась кількість студентів – переможців олімпіад та конкурсів зі спеціальності, конкурсів наукових робіт.

З 2016 року кафедру очолює доктор наук з державного управління, професор Ковальчук Вероніка Геннадіївна, яка має багато наукових здобутків та значно збагатила тематику досліджень кафедри у напрямку управління соціально-економічним розвитком регіону, стратегічного розвитку підприємств, менеджменту інвестиційної та інноваційної діяльності, сучасних процесів у сфері демографії, праці та соціального розвитку. У цей період кафедра успішно пройшла ліцензування спеціальності 073 «Менеджмент» за освітніми рівнями бакалавра та магістра, а також розпочала підготовку іноземних громадян.

Кадри

Професорсько-викладацький склад кафедри сформований з фахівців, які мають практичний та науковий досвід роботи, стажувались за кордоном та в Україні. На кафедрі працює 16 викладачів, з яких 1 має науковий ступінь доктора наук та 13 – науковий ступінь кандидата наук.

Абітурієнту

Кафедра підготувала близько 800 фахівців, які працюють на підприємствах та в установах України, в тому числі й у банках, в органах державного управління, місцевого самоврядування. 2019 року кафедра здійснила перший випуск іноземців за ступенем «магістр» – громадян з Південної Азії та Африки. Щорічно кафедра випускає понад 30 студентів денної форми навчання.

Кафедра готує бакалаврів з менеджменту (освітня програма «Менеджмент і глобальний бізнес») та магістрів з менеджменту (освітньо-професійна програма «Стратегічний менеджмент у бізнесі») за денною та заочною (дистанційною) формою навчання. Організовано навчання за англомовними програмами зі спеціальності 073 «Менеджмент» бакалаврського та магістерського рівня підготовки.

Випускники кафедри можуть працювати на національному та міжнародному рівнях в різних установах, підприємствах та організаціях на посадах менеджера (управителя) організацій, менеджера з адміністративної роботи, менеджера з логістики, менеджера з маркетингу, менеджера з персоналу, менеджера з постачання, менеджера із зв’язків з громадськістю, менеджера із зовнішньоекономічної діяльності, помічника керівника виробничого підрозділу, помічника керівника іншого основного підрозділу, помічника керівника малого підприємства без апарату управління, помічника керівника підприємства (установи, організації), фахівця (сфера адміністрування), відповідального працівника банку (філії банку, іншої фінансової установи), фахівця з фінансово-економічної безпеки, фахівця з управління проєктами, фахівця з економічних питань, аналітика з фінансово-економічних питань. Найбільш талановиті випускники мають змогу продовжити навчання в аспірантурі Університету.

Наука

Основні напрямки наукових досліджень кафедри: стратегічний менеджмент, інноваційний менеджмент, менеджмент фінансово-кредитних установ, соціальна відповідальність бізнесу, бренд – менеджмент, управління змінами, менеджмент персоналу, тайм-менеджмент, глобалізація економіки, економічна поведінка, державне управління, макроекономічне регулювання, маркетинговий менеджмент, соціально – політичний розвиток суспільства.

Науково-педагогічні працівники кафедри є авторами багатьох монографій, щороку публікують близько 50 статей у вітчизняних та закордонних виданнях, зокрема у виданнях, що індексуються в наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

Студенти також активно беруть участь у науковій роботі: публікують статті у співавторстві з викладачами, представляють результати наукової роботи на конференціях молодих вчених, беруть участь у конкурсах наукових робіт. На базі кафедри проводяться дві секції Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції» та видається Електронний збірник наукових праць «Молодіжний науковий диспут».

Навчальна робота

Для здобувачів вищої освіти ступеню «бакалавр» кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

  • блоку загальної підготовки: «УБС студія «Тайм-менеджмент та міжособистісні комунікації в бізнесі», «Професійна іноземна мова та міжнародні бізнес-комунікації», «УБС студія «Лідерство та командна робота»;
  • блоку галузевої підготовки: «Макроекономіка та Мікроекономіка», «Міжнародна та регіональна економіка», «Менеджмент та управлінський облік», «Маркетинг»;
  • блоку фахової предметної підготовки: «Менеджмент», «Публічне адміністрування», «Логістичний менеджмент», «Самоменеджмент та організаційна поведінка», «Менеджмент зовнішніх комунікацій».

Вибіркові дисципліни, що викладаються студентам: «Філософія, політологія та соціологія», «Методології наукових досліджень та інтелектуальна власність», «Управління якістю та конкурентоспроможністю», «Поведінкова та інституціональна економіка», «Теорія організації та організація управління підприємством», «Організація праці менеджера», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Управління бізнесом», «Управління інноваціями», «Антикризовий менеджмент».

Для здобувачів вищої освіти ступеню «Магістр» кафедра забезпечує викладання дисциплін:

  • блоку загальної підготовки: «УБС студія «Управління людськими ресурсами», «Професійна іноземна мова»;
  • блоку галузевої підготовки: «Глобальна економіка»;
  • блоку фахової предметної підготовки: «Стратегічний менеджмент», «Менеджмент організацій та адміністрування».

Вибіркові дисципліни, що викладаються студентам: «Управління змінами», «Міжнародний та кроскультурний менеджмент», «Операційний менеджмент та управління проектами», «Маркетинговий менеджмент», «Соціальна економіка та політика», «Менеджмент у соціальній сфері», «Соціальне проектування», «Соціальне забезпечення та правове регулювання».