Навчально-науковий інститут «Інститут державного управління»

Навчально-науковий інститут «Інститут державного управління» — це сучасний навчально-науковий комплекс, якому за масштабами i специфiкою дiяльностi немає аналогiв у Схiдному регiонi України. Інститут iнтенсивно розвивається, постiйно вдосконалює i розширює систему освітніх, методичних та науково-експертних послуг, завойовує все бiльше визнання серед фахівців органів публічної влади, підприємців і широкої громадськостi.

Зважаючи на інтегрованість у публічно-управлінські процеси, інститут виконує консолідовану роль у фаховому обговоренні питань, пов’язаних із важливими змінами в державі і суспільстві, й рухається у фарватері суспільних перетворень, демонструючи професійне ставлення й конструктивні підходи до розв’язання поставлених завдань.

Інститут покликаний задовольнити суспiльну потребу в пiдготовці професiйних керiвників нової генерацiї, морально орiєнтованих на управлiнську дiяльнiсть в органах державної влади, органах мiсцевого самоврядування, корпоративному секторі економіки, бізнес-структурах, організаціях громадянського суспільства, запроваджуючи високу адмiнiстративну культуру й утверджуючи принципи соцiальної справедливостi на основi свiтових i європейських стандартiв.

Місія інституту — забезпечення сучасної та якісної підготовки висококваліфікованих управлінців для розв’язання завдань інноваційного сталого розвитку українського суспільства, формування професійних компетентностей і лідерських якостей фахівців на основі кращих міжнародних практик та демократичних цінностей.

Місія інституту визначає його діяльність, яка полягає у підготовці високопрофесійних кадрів, забезпеченні потреб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших організацій та установ різних сфер суспільства і галузей економіки у фахівцях, здатних компетентно і відповідально виконувати управлінські функції, впроваджувати новітні соціальні технології, сприяти інноваційним процесам в Україні.

Інститут здійснює науково-методичне супроводження освітньої діяльності з метою підвищення фаховості й компетентності управлінських кадрів. Насамперед це стосується освітньо-професійних програм підготовки за другим (магістерським) і першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у галузі знань «Публічне управління та адміністрування», «Соціальні та поведінкові науки», «Управління та адміністрування» за світовими і європейськими зразками.

Крім цього, інститут не обмежується наявними програмами, а диверсифікує процес підготовки у напрямі запровадження сертифікатних програм, спрямованих на підготовку новообраних депутатів різних рівнів, майбутніх префектів або урядників, голів новостворених ОТГ, топменеджерів соціально відповідальних підприємств, керівників громадських організацій та неурядових структур.

У систему професійної підготовки упроваджуються постійні удосконалення відповідно до потреб стейкхолдерів, зокрема практико-орієнтоване проєктне навчання: студенти вчаться розв’язувати конкретні практичні завдання в реальних умовах сьогодення.

Інститут забезпечує безперервний цикл підготовки професійних управлінців упродовж життя. Підготовка є не лише формалізованою (довгострокові й короткострокові програми), а й сучасною: дуальна освіта, проєктно- і проблемноорієнтоване навчання, спрямоване на результати, якісне забезпечення реалізації повного HR-циклу — починаючи зі старту кар’єри, професійного розвитку і завершуючи мотивацією за набуті компетентності та їх застосування на практиці.


Особливості вступу до навчально-наукового інституту «Інститут державного управління»

Прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня

 • бакалавра за спеціальностями: 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,
  051 «Економіка», 281 «Публічне управління та адміністрування»;
 • магістра за спеціальностями: 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,
  051 «Економіка».

За денною та заочною формою навчання на умовах договорів (за кошти фізичних та юридичних осіб).

Для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Етапи вступної кампанії Терміни
Початок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі 14 липня
Закінчення прийому заяв та документів 23 липня
Фахове вступне випробування на основі ступеня молодшого спеціаліста 6 серпня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників не пізніше 19 серпня
Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації до зарахування не пізніше 21 серпня
Терміни зарахування до 23 серпня

Предмети ЗНО:

 • українська мова та література;
 • математика;
 • на вибір — історія України або іноземна мова або географія або біологія або фізика або хімія.

Вступний конкурсний бал:

 • на спеціальності – 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,
  051 «Економіка» — не менше 100;
 • на спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» — не менше 140.

Строк навчання — 3 роки 10 місяців.


Для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра

Етапи вступної кампанії Терміни
Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на основі результатів ЄВІ до 23 липня
Фахові вступні випробування і вступне випробування з іноземної мови
для вступників на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)
28 липня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих
для вступників
до 12 серпня
Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації
до зарахування
до 17 серпня
Терміни зарахування до 23 серпня

Вартість року навчання на умовах договорів (за кошти фізичних та юридичних осіб):

 • для здобуття освітнього ступеня бакалавра: за денною формою — 25 550 грн, за заочною формою — 8 950 грн.
 • для здобуття освітнього ступеня магістра:за денною формою — 29 925 грн, за заочною формою — 11 630 грн.

Строк навчання — 1 рік 4 місяці.

За додатковою інформацією звертатись за телефоном: +380 (57) 732-76-76

Прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

Термін навчання — 1 рік 4 місяці

На умовах договорів (за кошти фізичних та юридичних осіб) на денну, заочну (дистанційну) форми навчання приймаються інші особи, які мають вищу освіту (диплом бакалавра, спеціаліста, а також магістра з інших галузей знань).

До заяви вступник додає:

 • копію диплома про здобуту вищу освіту, засвідчену у відділі кадрів;
 • копію паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • копію військово-облікового документа — для військовозобов’язаних;
 • екзаменаційний листок єдиного вступного іспиту з іноземної мови, складеного 2020 року або 2021 року (для осіб, які потребують);
 • копію трудової книжки, засвідчену у відділі кадрів;
 • довідку про категорію та підкатегорію посади для державних службовців;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Етапи вступної кампанії на умовах договорів Терміни
Закінчення прийому заяв та документів 23 липня
Строки проведення вступних випробувань 28–30 липня
Зарахування вступників до 23 серпня
Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови на додаткову сесію 27 липня–5 серпня
Додаткова сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови орієнтовно 11 вересня
Прийом документів на додатковий набір на умовах договорів з 15 вересня

Вступні випробування

Вступники за договором складають:

 • єдиний вступний іспит з іноземної мови (для вступників, які вступають на навчання на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра);
 • вступне випробування з іноземної мови в Інституті (для вступників, які вступають на навчання на основі здобутого освітнього ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) — 28 липня;
 • комплексне фахове вступне випробування (з основ держави і права, основ економіки – 29 липня та співбесіди з питань, що стосуються державного управління — 30 липня).

Вартість року навчання на умовах договорів (за кошти фізичних та юридичних осіб): за денною формою — 29 925 грн,
за заочною (дистанційною) формою — 22 092 грн.

За додатковою інформацією звертатись за телефоном +380 (57) 732-65-05