Соціально-економічної географії та регіонознавства

Власний сайт: http://soc-econom-region.univer.kharkov.ua

Абітурієнту

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за спеціальностями:

- 106. Географія

освітніми програмами

- «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток»,

- «Географія рекреації та туризму»

- 014.07. Середня освіта (географія)

освітньою програмою

- «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота»

магістрів за спеціальностями

- 106. Географія

освітніми програмами:

- «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток»,

- «Географія рекреації та туризму»,

- «Геоінформаційні системи та технології у територіальному управлінні»

- 014.07. Середня освіта (Географія)

за освітньою програмою

- «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота».

Навчання проводиться за денною та заочною формами (за державним замовленням та на контрактній основі). Термін навчання для отримання ступеня бакалавра — 4 роки (денна форма), 5 років (заочна форма) та для ступеня магістр (денна і заочна форма).

Історія

Кафедру економічної географії геолого-географічного факультету Харківського університету було засновано 1934 року.

У 2002 році кафедру перейменовано на « кафедру соціально-економічної географії і регіонознавства».

Сучасні наукові дослідження кафедри пов'язані з соціальною складовою в системі «Природа – Людина – Господарство». Розвиток досліджень відбувається в контексті стратегії стійкого розвитку.

Кадровий склад

На кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства працюють висококваліфіковані спеціалісти – доценти та професори, можливості яких у науково-педагогічній, творчій діяльності відповідають профілю навчання та сприяють підвищенню якості підготовки молодих фахівців.

Фахову підготовку здійснюють 5 докторів наук та 8 кандидатів наук, які забезпечують освітню підготовку студентів із застосуванням сучасних методів та новітніх технологій навчання.

Завідує кафедрою доктор географічних наук, професор Людмила Миколаївна Нємець.

Навчальний процес

На кафедрі викладаються професійно-орієнтовані дисципліни для бакалаврів:

 • Комп’ютерні технології в суспільній географії (практикум)
 • Суспільно-географічна регіоналістика України
 • Основи менеджменту
 • Основи суспільно-географічного моделювання
 • Геоурбаністика
 • Інформаційна географія і ГІС
 • Політична географія з основами геоглобалістики
 • Рекреаційне країнознавство
 • Екскурсознавство
 • Географія сфери послуг та індустрія туризму
 • Інформаційна географія і ГІС
 • Основи економіки та методика її викладання
 • Зовнішньоекономічні зв'язки України
 • Математико-статистичні методи в географії та економіці

для магістрів:

 • Інформаційна географія і ГІС
 • Суспільно-географічне прогнозування
 • Просторовий та системний аналіз регіонального розвитку
 • Географія агробізнесу
 • Інформаційні технології в територіальному менеджменті
 • Практикум: Геомаркетинг і логістика в регіональному розвитку
 • ГІС-аналіз і просторове моделювання
 • Практикум: Геомаркетинг і логістика
 • Семінар: Геопланування та управління розвитком територій
 • Практикум: Робота з базами геоданих
 • Туристсько-рекреаційні ресурси світу
 • Методика викладання географії та економіки в профільній середній школі
 • Зарубіжні освітні технології та системи
 • Педагогічний менеджмент
 • Практикум: Планування екскурсійних маршрутів
 • Семінар: Світова економіка
 • Геоурбаністика

Значна увага приділяється освоєнню сучасних інформаційних та геоінформаційних технологій та їх застосуванню в навчальній і науково-дослідницькій роботі студентів. Студенти вивчають дві іноземні мови.

На кафедрі діють дві навчальні та дві науково-дослідні лабораторії:

– навчально-дослідницька лабораторія регіональних суспільно-географічних досліджень,

– навчальна лабораторія соціально-економічних і інформаційних технологій.

Особливістю кафедри є проведення цікавих практик

Колектив кафедри завжди приділяв належну увагу практичній підготовці студентів, що є важливою запорукою формування професійних компетенцій та майбутнього працевлаштування. Навчальним планом спеціальності передбачено навчально-природничу, педагогічну, асистентську та виробничі практики.

На першому курсі студенти відвідують промислові підприємства, заклади соціальної сфери, адміністративні установи та інші підприємства Харкова, де знайомляться з технологією виробництва, зовнішніми зв’язками, особливостями логістики, функціональної та управлінською структурами установ тощо.

На другому курсі студенти проходять практику в різних регіонах України, зокрема, таких містах: Київ, Кам’янець-Подільський, Хотин, Чернівці, Львів, у мальовничих куточках Закарпаття, Карпатських горах. Студенти другого та третього курсу проходить навчання в туристичній компанії (Туреччина, м. Анталья).

Студенти третього курсу у рамках виробничої практики беруть участь у комплексній навчально-дослідницькій експедиції в районах Харківської області.

На п’ятому курсі студенти проходять виробничу практику у науково-дослідних установах НАН України, у Головному правлінні статистики у Харківській області, департаментах Харківської міської ради та Харківської обласної державної адміністрації, районних та міських радах, туристичних фірмах, на промислових підприємствах та підприємствах зі сфери послуг і в організаціях та установах м. Харкова.

Під час педагогічних практик студенти, працюючи в школах Харкова і області, отримують навички з методики викладання географії. Асистентські практики на кафедрі для студентів-магістрів створюють необхідну базу для подальшого викладання соціо-економіко-географічних дисциплін.

Місця можливого працевлаштування студентів

Випускники кафедри працюють економістом, регіонознавцем, менеджером з розміщення продуктивних сил, фахівцем зі світового господарства, фахівцем з регіональної політики та проблем економіки, фахівцем з міського та районного планування, експертом із зовнішньоекономічних питань, економістом з розміщення продуктивних сил, менеджером міжнародного туризму, екскурсоводом, фахівцем з рекреації, фахівцем з управління природокористування; агентом з організації туризму, вчителем школи, коледжу та викладачем ВНЗ, організатором з позакласної та виховної роботи з дітьми; економістом-демографом, економістом-статистом; екскурсоводом, консультантом по плануванню та управлінню територіями; менеджером та маркетологом по управлінню підприємствами. Випускники кафедри працюють у туристичних фірмах та компаніях, науково-дослідницьких інститутах, які займаються питаннями екології, економіки та соціальної політики; органах управління всіх рівнів (районні, обласні, міські адміністрації, комітети Верховної Ради України); у банківських та комерційних структурах; ГІС-корпораціях та ІТ-секторі; підприємствах усіх галузей економіки; відділах збуту, постачання, логістики та міжнародних зв’язків, школах, коледжах, ліцеях, технікумах, ВНЗ.

Дозвілля студентів

Для студентів організовуються екскурсії, тури вихідного, спортивні змагання, туристичні подорожі тощо.

Наукова робота студентів

Викладачі кафедри активно працюють зі студентами за актуальними науковими напрямами. Студенти проводять наукові дослідження, виконують окремі завдання науко-дослідних робіт, за результатами яких готують робот на конкурси наукових робіт, статті, тези тощо. Студенти кафедри беруть участь у Всеукраїнських конкурсах-захистах студентських наукових робіт, Всеукраїнській олімпіаді з географії, займають призові місця у Всеукраїнських, регіональних, Міських конкурсах. Студенти кафедри є переможцями низки конкурсів, стипендіальних програм тощо, а також мають змогу бути учасниками різних конференцій національного та міжнародного рівнях, що проводяться у Дніпрі, Києві, Львові, Чернівцях, Ніжені, Могильові, Мінську, Катовіце, Празі, Різі, Будапешті, Бухаресті тощо та ін.

На кафедрі працює Дискусійний клуб студентів, аспірантів та молодих учених. На його засідання студенти під керівництвом викладачів та аспірантів готують доповіді з проблем сучасних суспільно-географічних досліджень, а також беруть участь у їх обговоренні. Проводяться дискусійні засідання за результатами навчально-дослідницької експедиції тощо.

Кафедрою проводяться щорічні міжнародні науково-практичні конференції «Регіон: стратегія оптимального розвитку» та студентські конференції «Регіон: суспільно-географічні аспекти», в яких беруть участь провідні науковці, а також аспіранти, здобувачі і студенти українських та зарубіжних вищих навчальних закладах.

Кафедрою у 2005 році засновано наукове видання «Часопис соціально-економічної географії», яке має статус фахового видання ВАК і яке дає можливість молодим науковцям, аспірантам, а також студентам публікувати наукові праці за результатами досліджень.

Найкращі студенти мають змогу навчатися в аспірантурі, яка функціонує на кафедрі, для здобуття ступеня доктор філософії.

З 2009 року на кафедрі функціонує Спеціалізована вчена рада К 64.051.23 з захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 11.00.02. — «Економічна та соціальна географія».

Міжнародне співробітництво

Кафедра заключила договори щодо академічної мобільності та співробітництва за програмою академічної мобільності Erasmus+ з: університетом Орадя (Румунія), університетом Жирони (Іспанія) та Талліннським університетом (Естонія). Студенти мають змогу проходити навчання за програмою академічної мобільності Erasmus+ у даних країнах.

Студенти мають змогу брати участь у міжнародних наукових подіях у таких країнах: США (програма «Work and Travel»), Іспанія, Румунія, Естонія, Німеччина (фахове стажування на базі меморіального комплексу «Бухенвальд», літнє стажування за програмою ZAV, програма «Work Camp»), Польща (освітній проект на базі музею «Брама Гродська» у м. Люблін, «Study Tours to Poland»).