Зоології та екології тварин

Власний сайт: http://www-zoology.univer.kharkov.ua/Zool.html

Історія

Кафедра зоології та екології тварин має довгу історію, що починається у 1804 році зі створення кафедри природничої історії та ботаніки. Тоді перші лекції з зоології, разом із лекціями з мінералогії та ботаніки, почав читати професор Ф. О. Делявінь. Окремо у 1807 році було засновано Натуральний кабінет (Зоологічний музей), який у різні часи очолювали професори І. А. Криницький та І. О. Калениченко. Кафедра природничої історії та Натуральний кабінет стали фундаментом для створення у 1835 році кафедри зоології на фізико-математичному відділенні філософського факультету. Тоді її очолив І. А. Криницький (член Московського товариства дослідників природи, Йєнського мінералогічного товариства та член-кореспондент Гейдельберзького товариства дослідників природи). У 1845 році кафедру очолив А. В. Чернай, водночас декан фізико-математичного факультету. Перед тим він пройшов стажування в наукових закладах Берліна, Парижа, Лейдена, Відня та Лондона. Професор Чернай почав викладати загальну та спеціальну зоологію, порівняльну анатомію, ембріологію, гістологію, фізіологію. У 1862–1864 роках він був вчителем майбутнього Нобелевського лауреата І. І. Мечнікова. Під час навчання в Харківському університеті Мечніков надрукував кілька робіт з біології інфузорій та червів. За термін існування кафедри її очолювали видатні вчені, що залишили помітний слід в історії фауністичних досліджень країни та світу, в тому числі О. Ф. Брандт, П. Т. Степанов, О. М. Нікольський, П. П. Сушкін, М. М. Фадєєв, М. М. Сомов, В. В. Станчинський, І. Б. Волчанецький, Є. А. Шульц, М. І. Калабухов, Е. Ю. Уманський, Є. І. Лукін, В. П. Кудокоцев, Г. Л. Шкорбатов, О. П. Крапивний. У різні часи співробітники кафедри здійснили експедиції Україною, до Молдови, Поволжя, Зауралля, Кавказу, Азербайджану, Казахстану, Узбекистану, Туркменістану, Тян-Шаню, Камчатки, Білого, Баренцева, Карського морів, о. Сахалін, Заполяр’я, Антарктики. З 2006 року кафедру очолював доцент А. Ю. Утєвський, відзначений почесною медаллю «10 років України в Антарктиці», почесними грамотами НАН України та МОН України.

Абітурієнту

Зараз на кафедрі активно досліджуються систематика та біорізноманіття тварин, паразитологія, гідробіологія, ентомологія, теріологія, орнітологія, герпетологія, екологія, етологія, морська біологія Арктики та Антарктики. На кафедрі діють декілька наукових лабораторій: екології водних організмів, морфології безхребетних, систематики безхребетних, ентомології та арахноентомології; лабораторії іхтіології, герпетології, орнітології, теріології. Розроблені та викладаються курси «Консерваційна біологія», «Молекулярна філогенетика та систематика», «Океанологія». Співробітники кафедри брали участь у експедиціях в Арктику та Антарктику, Камчатку, Сахалін, Дагестан, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан. На кафедрі створено фондові наукові колекції — паразитологічну, ентомологічну, іхтіологічну. Кафедра зоології та екології тварин є одним з засновників Центру підводних досліджень. На базі кафедри було проведено міжнародну конференцію «International Polar Year in Ukraine: results and horizons-IAC2009». Завідувач кафедри зоології та екології тварин, професор В. А. Токарський є організатором Дня байбака.

Кафедра готує бакалаврів та магістрів біології за спеціалізацією «зоологія та екологія тварин» (денна та заочна форма навчання). Випускники кафедри викладають біологічні дисципліни в середніх та вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації, працюють на інженерних на наукових посадах в закладах НАН України, АМН України, НА аграрних наук, заповідниках, державних природоохоронних органах, громадських організаціях тощо.

Наука

Отримали свій подальший розвиток основні наукові напрями кафедри: теріологічний — популяційна та репродуктивна біологія, екологія бабаків; орнітологічний — динаміка видового складу та структурних показників орнітофауни, вдосконалення мережі природно-заповідних територій; герпетологічний — популяційна та репродуктивна біологія ропух та жаб Харківської області; іхтіологічний; біорізноманіття Арктики та Антарктики; систематика, філогенія та біологія п’явок з використанням методів молекулярно-генетичного аналізу; паразитологія ракоподібних та біологія медичних п’явок, паразітологія; ентомологічний — фауна скрипунів України. Кафедра здійснює дослідження філогенії, екології та медичного використання медичних п’явок; таксономії і екології безхребетних тварин континентальних водойм Європи та неортодоксального видоутворення на прикладі амфібій.

Щороку співробітники кафедри публікують понад 40 статей, зокрема за кордоном та у співавторстві зі студентами.

Кафедра взяла участь в організації Міжнародних Антарктичних конференцій (International Antarctic Conference — IAC) «Україна в Антарктиці — національні пріоритети і глобальна інтеграція», “International Polar Year in Ukraine: results and horizons”, V міжнародної конференції Українського герпетологічного товариства, відкритої лекції-семінару професора П. Тронтеля (Словенія), відкритої лекції з Лабаном та Мерсьє (Франція).

Кадри

На кафедрі працює 12 викладачів, зокрема — 1 доктор наук та 5 кандидатів наук, доцентів.

Навчальний процес

Викладачі кафедри читають нормативні курси для студентів 1–3 курсів біологічного факультету — «Зоологія безхребетних тварин», «Зоологія хребетних тварин», «Екологія» та нормативні курси «Медична біологія» і «Біологія» для студентів медичного та екологічного факультетів.

Спеціальні курси для підготовки бакалаврів за спеціалізацію зоологія та екологія тварин: «Екологія птахів», «Теорія зоологічної систематики», «Іхтіологія», «Ентомологія», «Загальна паразитологія», «Батрахологія», «Промислова аквакультура», «Філогенія та порівняльна анатомія», «Часткова паразитологія», «Теоретичні основи охорони фауни». Спецпрактикуми: «Зоотомія риб, амфібій, птахів», «Мікроскопічна та гістологічна техніка», «Біометричні методи в зоології», «Часткова іхтіологія», «Прикладна ентомологія», «Зоотомія ссавців».

Спецкурси для магістрів: «Зоогеографія», «Морські ссавці», «Еволюційна екологія», «Біоіндикація», «Методика викладання зоології», «Методологія та організація наукових досліджень», «Систематика птахів», «Консерваційна біологія», «Океанологія», «Екологія ссавців», «Гідробіологія», «Охорона праці в галузі». Спецпрактикуми: «Систематика риб», «Систематика рептилій», «Систематика ссавців», «Медична ентомологія».