Ботаніки та екології рослин

Власний сайт: http://botany.univer.kharkov.ua

Історія

Кафедра ботаніки існує в університеті з перших днів його створення (1804 рік). Її було засновано як кафедру природничої історії та ботаніки, вона за свою довгу історію кілька разів змінювала свою назву (кафедра ботаніки, кафедра морфологїї та систематики рослин, кафедра ботаніки нижчих і вищих рослин). Першим завідувачем став Франц Олександрович Делявінь. З 1829 по 1859 рік кафедрою завідував Василь Матвійович Черняєв, який започаткував створення унікальної гербарної колекції. В різні роки кафедру очолювали вчені з різними науковими інтересами, кожний з яких зробив неабиякий внесок у розвиток ботанічної науки: Л. С. Ценковський, Л. В. Рейнгардт, В. М. Арнольді, О. А. Коршиков, Л. А. Шкорбатов, О. М. Матвієнко, Ю. М. Прокудін. Концентрація цінних матеріалів В. М. Черняєва, М. С. Турчанінова, С. С. Щеглеєва, Г. Ф. Ширяєва, А. М. Краснова та інших заклала основу для створення унікального всесвітньо відомого Гербарію (CWU), що наразі складає національне надбання України. З 1988 року кафедру очолює професор, доктор біологічних наук, відмінник освіти України Т. В. Догадіна.

Абітурієнту

Харківськими ботаніками було встановлено близько 100 нових родів та описано понад 1000 нових для науки видів судинних рослин на території України; закладено основи природоохоронної діяльності в Україні та Росії (В.А. Талієв, А.М. Краснов), сформовано першу в Україні альгологічну школу. За повоєнні роки кафедра підготувала понад 700 спеціалістів-ботаніків; сформувала єдиний в Україні злаковий гербарій; викладачами кафедри опубліковано (особисто та у співавторстві) понад 30 монографій: визначників флори, наукових і науково-популярних видань.

Кафедра готує бакалаврів та магістрів біології за спеціалізацією «Ботаніка» за денною та заочною формою навчання.

Випускники кафедри (магістри та спеціалісти) можуть працювати в природоохоронних установах, на підприємствах біологічного та фармацевтичного профілів, в науково-дослідних інститутах біологічного напрямку, викладати в навчальних закладах. Найбільш талановиті випускники мають змогу продовжити навчання в аспірантурі.

На кафедрі діє очна і заочна аспірантура. Щороку на кафедрі навчаються 2–3 аспіранти.

Наука

Основні напрямки наукових досліджень кафедри: флористика, систематика, екологія, географія водоростей, лишайників, вищих рослин, біоіндикація, альготехнологія, розробка методів біологічної очистки стічних вод, вивчення флори та рослинності у зв'язку з проблемою збереження біологічного різноманіття, дослідження стану та розвитку регіональної екомережі.

Тематика науково-дослідних робіт включає флористичні та онтогенетичні дослідження на заповідних територіях Лівобережної України, структурно-функціональну організацію фітоценозів як індикатор стану і сталості довкілля, дослідження систематичної, ценотичної та екоморфічної структури водних і наземних рослинних угруповань Лівобережжя.

Співробітники кафедри щороку публікують понад 20 статей в фахових виданнях. Студенти активно беруть участь в науковій роботі. На базі кафедри проведено XI з’їзд Українського ботанічного товариства, III Міжнародну конференцію «Актуальні проблеми сучасної альгології».

Навчальна робота

Кафедра забезпечує викладання загального курсу «Ботаніка» для студентів біологічного та екологічного факультету.

Спеціальні курси для бакалаврів: «Вступ до спеціальності», «Основи експериментальних досліджень і статистичної обробки даних», «Екологія рослин», «Мікротехніка», «Основи наукової фотографії», «Методи дослідження водних фітоценозів», «Фізіологія та біохімія водоростей», «Лікарські рослини», «Загальна альгологія», «Загальна гідробіологія», «Методи дослідження наземних фітоценозів». Спецпрактикуми: «Флора судинних рослин», «Прісноводні водорості».

Спеціальні курси для магістрів: «Методика викладання у вищій школі», «Альготехнологія», «Екофлора України», «Біогеоценологія», «Ліхенологія», «Заповідна справа», «Методологія та організація наукових досліджень, «Охорона праці в галузі», «Гербарна справа», «Основи біологічного моніторингу», «Фітосозологія, «Дендрологія», «Культурні рослини», «Ботанічна географія», «Фітодизайн і озеленення населених місць». Проводиться спецпрактикум з екофлори України та місцевої флори.