Drinov Journal

Web site: http://periodicals.karazin.ua/drinov

Drinov Journal

 • Chief Editor
  Doctor of science (History), Full Professor
  Mykhailo H. Stanchev
 • Managing Secretary
  PhD (History)
  Dmitry V. Chenchik

  Phone: +38 (057) 707-55-47
  Address: Svobody sq., 4, Kharkov, 61022
  Fax: +38 (057) 707-55-47
  E-mail: