Valentina G. Mohonko

Deputy Director

Phone: 707-51-27

Address: Svobody sq., 4, Kharkov, 61022

Office: 8-12