Svetlana V. Nizhnikova

Deputy Dean for Education

PhD (History)

Phone: 707-56-68

Address: Svobody sq., 4, Kharkov, 61022

Office: 5-64