Sergiy G. Zhuravlov

Head of the Internet-technologies Center

Phone: 707-51-21

Address: Svobody sq., 4, Kharkov, 61022

Office: 9-13