Larisa B. Korotkova

Head of the Reading Halls Department

Phone: 707-52-21

Address: Svobody sq., 4, Kharkov, 61022

Office: 8-29