Dmitry V. Chenchik

Managing Secretary

PhD (History)

Phone: +38 (057) 707-55-47

Fax: +38 (057) 707-55-47

Address: Svobody sq., 4, Kharkov, 61022

E-mail: