Соціологічний факультет

Перелік вибіркових навчальних дисциплін, що пропонуються для вивчення студентам соціологічного факультету

Агроекологія

Екобіотехнологія

Екологічна безпека продуктів харчування

Екологічна метрологія та кліматологія

Екологія людини

Медична екологія

Основи ландшафтного дизайну

HR-менеджмент

Банківські операції

Грошово-кредитна політика

Грошово-кредитна система зарубіжних країн

Економіка суб’єктів господарювання

Імітаційна практика «Менеджмент у бізнесі»

Інвестування

Менеджмент проектів

Міжнародний бізнес

Податки та податкова політика

Прийняття управлінських рішень

Теорія організацій

Історіографія археології та видатні археологічні відкриття

Історія Візантійської імперії

Крито-мінойська цивілізація

Проблеми хозарської археології

Слов’янська археологія

Українське мистецтво модернової доби: історичний контекст

Університет як феномен культури

Університетська символіка та ритуальні практики

Створення бізнесу (Business creation)

Кодування інформації в комп'ютерних мережах

Оптичні інформаційні технології

Розподілені обчислення

Управління програмним та апаратним забезпеченням

Економіка освіти

Економічна історія

Електронна комерція

Інноваційний розвиток підприємства

Інноваційні стартапи

Історія економічних вчень

Корпоративна соціальна відповідальність

Менеджмент і маркетинг

Основи бізнесу

Основи наукових досліджень

Основи підприємництва

Рекламний менеджмент

Ризик-менеджмент

Системний аналіз

Сучасні інформаційні системи і технології

Теорія статистики

Психології сім'ї

Психологія ефективної комунікації

Психологія міжособистісних стосунків

Психологія осбистості

Технології ефективних переговорів

Візуальна культура соціальних мереж

Маніпуляції суспільною свідомістю: технології протид

Реклама та PR в соціальних медіа

Бізнес-комунікації

Виборчі кампанії: організація, маркетинг, технології

Критична соціологія

Маніпуляційні технології в сучасному суспільстві

Моделювання конфліктів в теорії раціонального вибору

Ненадійність життя у глобальному світі

Порівняльний аналіз політичних революцій

Процеси інтеграції та розширення Європи

Розколи, конфлікти і нерівності в сучасному світі

Соціальне (ре)конструювання минулого

Соціологія

Соціологія міста

Суспільство як символічна реальність

Тіло та сексуальність у світі, що змінюється

Українське суспільство у дзеркалі соціології

Українське суспільство: тренди розвитку

Основи безпеки людини

Основи наукових досліджень

Основи охорони праці та охорони праці в галузі

Теорія ризику

Цивільний захист

Класичні і сучасні психоаналітичні теорії

Конфліктологія та теорія переговорів

Культура спілкування

Основи риторики та теорії аргументації

Риторика

Сучасна культура: медіуми мови, сексу, грошей

Сучасна світова культура і мистецтво

Теорія та логіка аргументації

Українська культура в цивілізаційному хронотопі

Філософська антропологія

Безпека життєдіяльності

Валеологізація освітнього середовища

Історія освіти та порівняльна педагогіка

Основи самооздоровлення

Тренінги з актуальних проблем здоров’я

Logic

Біблеїстика

Релігійна антропологія

Філософія і кіно

Актуальні соціально-політичні проблеми сучасності

Мас-медіа та політика

Політологія

Соціально-політичні проблеми сучасності та спеціалізовані інструменти їх вирішення

Діловий етикет

Візантійська цивілізація

Візантійський Крим (V–XIV ст.)

Громадянська війна в Україні (1917-1921 рр.)

Екскурсійна справа

Етнолінгвістика

Історичні регіони України

Історія Західної Європи доби середньовіччя (V–XV ст.)

Історія Кримського ханату

Історія Слобідської України

Історія Туреччини (оглядовий курс)

Історія української державності

Історія української культури

Історія української церковної архітектури

Київська Русь: етапи становлення середньовічної держави (ІХ–ХІ ст.)

Культура Західної Європи доби середньовіччя (V–XV ст.)

Культура українського наукового мовлення

Ліричні життєписи видатних дочок і синів України

Повсякденне життя міського населення (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.)

Ризикологія сучасного світу

Спадок Візантії у світовій культурі XV–XXI ст.

Сучасна криптоісторія

Україна в роки Другої світової війни (1939–1945 рр.)

Українська демонологія

Українська мова за професійним спрямуванням

Українська національно-демократична революція (1917–1920 рр.)

Чорноморський регіон у процесі формування українського національного простору в ХІХ – на початку ХХ століття

Державне право зарубіжних країн

Житлове право

Засади державно-правової дійсності

Захист трудових прав громадян

Конституція, суспільство, держава

Міжнародні стандарти місцевого самоврядування

Права людини у конституційній державі

Право інтелектуальної власності

Правовий супровід життя людини в Україні

Правові основи ведення бізнесу

Правові основи захисту людини в криміногенних ситуаціях

Правові основи соціального захисту

Сімейне право

Еволюційно-біологічні основи поведінки людини

Аналіз динаміки економічних процесів

Аналіз і візуалізація даних

Глобальна фінансово-економічна влада

Ділова графіка

Інфографіка

Комп'ютерний аналіз даних

Корпоративні фінанси

Міжнародна економіка

Податкові системи зарубіжних країн

Система національних рахунків

Управлінський облік I

Антична спадщина в культурі наступних епох

Архіви у сучасному світі

Візуальний поворот в історичних дослідженнях

Історична психологія

Історична термінологія

Історія православної культури

Методи історичного дослідження

Основи музеєзнавства та мистецтвознавства

Російське старообрядництво (XVII – початок ХХІ ст.)

Сектантські рухи в Росії (ХVІІ – поч. ХХ ст.)

Основи інформаційних технологій

Методологія і організація наукових досліджень

Загальна психологія

Психологія критичного мислення

Психологія сексуальності

Системний аналіз

Вступ до астрофізики та космогонії

Риторика. Ораторська майстерність

Герменевтика: основи теорії інтерпретації

Естетика

Етика

Етика, естетика

Історія філософії

Класична логіка

Культурологія

Логіка

Постмодерні концепції людини та соціуму

Постмодерні стратегії історії

Практична та комунікативна філософія

Психоаналіз в естетиці і соціальних дослідженнях

Релігієзнавство

Соціальна філософія

Філософія права

Безпека існування у сучасному суспільстві

Екологія інформаційного простору

Людинознавство

Профілактика відхилень у поведінці

Сучасні концепції духовності

Religious studies

Авангард в культурі ХХ сторіччя

Вступ до гендерних досліджень

Європейська середньовічна цивілізація

Методологія політичної аналітики

Міжнародні організації і глобальне управління

Недержавні суб’єкти воєнної сфери

Основи національної безпеки

Політична легітимація

Політичний аналіз публічної політики

Політичні еліти та лідерство

Політичні системи ісламських країн

Політичні технології

Сучасні збройні конфлікти

Теорія голосування і вибори в сучасному світі

Тероризм і політика

Академічне письмо (Academic Writing)

Елітарна і масова культура: український вимір

Історія антропологічних учень

Культура й етика ділового спілкування

Мистецтво говорити

Мови у глобалізованому світі

Мовні картини світу

Ономастичні студії: теорія і практика

Основи редагування перекладу

Політична історія України

Релігієзнавство (релігія) в системі українознавства

Соціолінгвістика

Стилістичні аспекти фахового тексту

Сучасна українська література

Сучасні комунікативні стратегії і тактики

Теорія націоналізму

Українські соціальні діалекти (арґо, жарґони, сленґ)

Захист прав людини в Європейському Суді з прав людини

Кримінально-правові конфлікти та сучасні альтернативні моделі їх вирішення

Міжнародне приватне право

Міжнародно-правове регулювання трудової міграції

Міжнародно-правовий режим охорони інтелектуальної діяльності

Розвідка в історії міжнародних відносин