Філософський факультет

Перелік вибіркових навчальних дисциплін, що пропонуються для вивчення студентам філософського факультету

Документальна фото та відеографія

Ландшафтний дизайн

Лікарські рослини

Мутагенез. Методи обліку мутацій

Сучасні аспекти прикладної генетики>

Агроекологія

Екобіотехнологія

Екологічна безпека продуктів харчування

Екологічна метрологія та кліматологія

Екологія людини

Медична екологія

Основи ландшафтного дизайну

HR-менеджмент

Банківські операції

Грошово-кредитна політика

Грошово-кредитна система зарубіжних країн

Економіка суб’єктів господарювання

Імітаційна практика «Менеджмент у бізнесі»

Інвестування

Міжнародний бізнес

Податки та податкова політика

Прийняття управлінських рішень

Теорія організацій

Антична спадщина в культурі наступних епох

Архіви у сучасному світі

Візуальний поворот в історичних дослідженнях

Грошовий облік у Київській Русі Московській державі Російській імперії

Історична психологія

Історична термінологія

Історіографія археології та видатні археологічні відкриття

Історія Візантійської імперії

Історія православної культури

Крито-мінойська цивілізація

Методи історичного дослідження

Основи музеєзнавства та мистецтвознавства

Проблеми хозарської археології

Російське старообрядництво (XVII - початок ХХІ ст.)

Сектанські рухи в Росії (XVII - початок ХХ ст.)

Слов’янська археологія

Українське мистецтво модернової доби: історичний аспект

Університет як феномен культури

Університетська символіка та ритуальні практики

Створення бізнесу (Business creation)

Кодування інформації в комп’ютерних мережах

Оптичні інформаційні технології

Основи інформаційних технологій

Розподілені обчислення

Управління програмним та апаратним забезпеченням

Бізнес-планування

Економіка освіти

Економічна історія

Економічна теорія

Електронна комерція

Інноваційний розвиток підприємництва

Інноваційні стартапи

Корпоративна соціальна відповідальність

Маркетинг

Менеджмент

Менеджмент і маркетинг

Методологія і організація наукових досліджень

Основи бізнесу

Основи наукових досліджень

Основи підприємництва

Рекламний менеджмент

Ризик-менеджмент

Системний аналіз

Сучасні інформаційні системи і технології

Теорія статистики

Психологія сім’ї

Психологія ефективної комунікації

Психологія міжособистісних стосунків

Психологія особистості

Психологія сексуальності

Технології ефективних переговорів

Візуальна культура соціальних мереж

Маніпуляції суспільною свідомістю

Реклама та PR в соціальних медіа

Бізнес-комунікації

Виборчі кампанії:організація, маркетинг, технології

Критична соціологія

Маніпуляційні технології в сучасному суспільстві

Моделювання конфліктів в теорії раціонального вибору

Ненадійність життя у глобальному світі

Порівняльний аналіз політичних революцій

Процеси інтеграції та розширення Європи

Розколи, конфлікти і нерівності в сучасному світі

Соціальне (ре)констрюювання минулого

Соціологія

Соціологія міста

Суспільство як символічна реальність

Тіло та сексуальність у світі, що змінюється

Українське суспільство у дзеркалі соціології

Українське суспільство: тренди розвитку

Основи безпеки людини

Основи наукових досліджень

Основи охорони праці та охорони праці в галузі

Теорія ризику

Цивільний захист

Вступ до астрофізики та космогонії

Риторика. Ораторська майстерність

Класичні і сучасні психоаналітичні теорії

Конфліктологія та теорія переговорів

Культура спілкування

Логіка

Основи риторики та теорії аргументації

Постмодерні концепції людини та соціуму

Постмодерні стратегії історії

Початок китайської філософії

Риторика

Сучасна культура: медіуми мови, сексу, грошей

Сучасна світова культура і мистецтво

Сучасний психоаналіз: теорія, техніка, психопатологія (спеціальність «Валеологія»)

Теорія та логіка аргументації

Українська культура в цивілізаційному хронотопі

Філософська антропологія

Безпека життєдіяльності

Безпека існування у сучасному суспільстві

Біоритмологія

Валеологізація освітнього середовища

Діагностика і моніторинг рівня здоров’я

Екологія інформаційного простору

Історія освіти та порівняльна педагогіка

Людинознавство

Основи самооздоровлення

Профілактика відхилень у поведінці

Сучасні концепції духовності

Тренінги з актуальних проблем здоров’я

Logic

Біблеїстика

Історія французького мистецтва від Реймського собору до Центру Помпиду в Парижі

Релігійна антропологія

Філософія і кіно

Актуальні соціально-політичні проблеми сучасності

Глобалізація та сучасна світ-система

Ефективна політика у філософській традиції світу

Мас-медіа та політика

Недержавні суб’єкти воєнної сфери

Основи національної безпеки

Політика і влада в інформаційну епоху

Політична комунікація

Політична легітимація

Політичний аналіз публічної політики

Політичні еліти та лідерство

Політичні системи ісламських країн

Політичні технології

Політичні трансформації в умовах глобалізації

Політологія

Соціально-політичні проблеми сучасності та спеціалізовані інструменти їх вирішення

Сучасні збройні конфлікти

Теорія голосування і вибори в сучасному світі

Тероризм і політика

Українські політичні традиції

Діловий етикет

Академічне письмо (Academic Writing)

Візантійська цивілізація

Візантійський Крим (V–XIV ст.)

Громадянська війна в Україні (1917–1921 рр.)

Екскурсійна справа

Елітарна і масова культура: український вимір

Етнолінгвістика

Етнологія

Етнологія України

Історичні регіони України

Історія антропологічних учень

Історія Західної Європи доби середньовіччя (V–XV ст.)

Історія Кримського ханату

Історія Слобідської України

Історія сучасного світу

Історія Туреччини (оглядовий курс)

Історія української державності

Історія української культури

Історія української церковної архітектури

Київська Русь: етапи становлення середньовічної держави (ІХ–ХІ ст.)

Культура Західної Європи доби середньовіччя (V–XV ст.)

Культура українського наукового мовлення

Ліричні життєписи видатних дочок і синів України

Міжнародні конфлікти в сучасному світі

Мовні картини світу

Музеєзнавство

Повсякденне життя міського населення (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.)

Політична історія сучасного світу

Політична історія України

Релігієзнавство (релігія) в системі українознавства

Ризикологія сучасного світу

Соціолінгвістика

Спадок Візантії у світовій культурі XV–XXI ст.

Сучасна криптоісторія

Сучасна партійна система України

Сучасна українська література

Сучасні комунікативні стратегії і тактики

Теорія націоналізму

Україна в роки Другої світової війни (1939–1945 рр.)

Українська демонологія

Українська мова за професійним спрямуванням

Українська національно-демократична революція (1917–1920 рр.)

Українські соціальні діалекти (арго, жаргони, сленг)

Чорноморський регіон у процесі формування українського національного простору в ХІХ – на початку ХХ століття.

Державне право зарубіжних країн

Житлове право

Засади державно-правової дійсності

Захист прав людини в Європейському Суді з прав людини

Захист трудових прав громадян

Конституція, суспільство, держава

Міжнародні стандарти місцевого самоврядування

Міжнародно-правове регулювання трудової міграції

Міжнародно-правовий режим охорони інтелектуальної діяльності

Права людини у конституційній державі

Права інтелектуальної власності

Правовий супровід життя людини в Україні

Правові основи ведення бізнесу

Правові основи захисту людини в криміногенних ситуація

Правові основи соціального захисту

Розвідка в історії міжнародних відносин

Сімейне право