Юридичний факультет

Перелік вибіркових навчальних дисциплін, що пропонуються для вивчення студентам юридичного факультету

Ландшафтний дизайн

Лікарські рослини

Сучасні аспекти прикладної генетики

Агроекологія

Екобіотехнологія

Екологічна безпека продуктів харчування

Екологічна метрологія та кліматологія

Екологія людини

Медична екологія

Основи ландшафтного дизайну

HR-менеджмент

Банківські операції

Бухгалтерський облік

Грошово-кредитна політика

Грошово-кредитна система зарубіжних країн

Ділова графіка

Економіка суб’єктів господарювання

Імітаційна практика «Менеджмент у бізнесі»

Інвестування

Менеджмент проектів

Міжнародний бізнес

Оподаткування

Податки та податкова політика

Прийняття управлінських рішень

Теорія організацій

Історіографія археології та видатні археологічні відкриття

Історія Візантійської імперії

Крито-мінойська цивілізація

Проблеми хозарської археології

Слов’янська археологія

Українське мистецтво модернової доби: історичний контекст

Університет як феномен культури

Університетська символіка та ритуальні практики

Створення бізнесу (Business creation)

Кодування інформації в комп'ютерних мережах

Оптичні інформаційні технології

Основи інформаційних технологій

Розподілені обчислення

Управління програмним та апаратним забезпеченням

Бізнес-планування

Економіка освіти

Економічна історія

Економічна теорія права

Електронна комерція

Інноваційний розвиток підприємства

Інноваційні стартапи

Історія економічних вчень

Корпоративна соціальна відповідальність

Маркетинг

Менеджмент

Менеджмент і маркетинг

Методологія і організація наукових досліджень

Основи бізнесу

Основи наукових досліджень

Основи підприємництва

Рекламний менеджмент

Ризик-менеджмент

Системний аналіз

Сучасні інформаційні системи і технології

Теорія статистики

Візуальна психодіагностика

Загальна психологія

Основи превентивної психології

Психології сім'ї

Психологія ефективної комунікації

Психологія критичного мислення

Психологія міжособистісних стосунків

Психологія осбистості

Психологія спілкування

Технології ефективних переговорів

Візуальна культура соціальних мереж

Маніпуляції суспільною свідомістю: технології протид

Реклама та PR в соціальних медіа

Бізнес-комунікації

Виборчі кампанії: організація, маркетинг, технології

Критична соціологія

Маніпуляційні технології в сучасному суспільстві

Моделювання конфліктів в теорії раціонального вибору

Ненадійність життя у глобальному світі

Порівняльний аналіз політичних революцій

Процеси інтеграції та розширення Європи

Розколи, конфлікти і нерівності в сучасному світі

Соціальне (ре)конструювання минулого

Соціологія

Соціологія міста

Суспільство як символічна реальність

Тіло та сексуальність у світі, що змінюється

Українське суспільство у дзеркалі соціології

Українське суспільство: тренди розвитку

Основи безпеки людини

Основи наукових досліджень

Основи охорони праці та охорони праці в галузі

Теорія ризику

Цивільний захист

Риторика. Ораторська майстерність

Естетика

Етика

Етика, естетика

Історія філософії

Класична логіка

Класичні і сучасні психоаналітичні теорії

Конфліктологія та теорія переговорів

Культура спілкування

Логіка

Культурологія

Основи риторики та теорії аргументації

Постмодерні концепції людини та соціуму

Релігієзнавство

Риторика

Сучасна культура: медіуми мови, сексу, грошей

Сучасна світова культура і мистецтво

Теорія та логіка аргументації

Українська культура в цивілізаційному хронотопі

Філософія права

Філософська антропологія

Безпека життєдіяльності

Валеологізація освітнього середовища

Екологія інформаційного простору

Історія освіти та порівняльна педагогіка

Людинознавство

Основи самооздоровлення

Профілактика відхилень у поведінці

Тренінги з актуальних проблем здоров’я

Logic

Religious studies

Авангард в культурі ХХ сторіччя

Біблеїстика

Вступ до гендерних досліджень

Європейська середньовічна цивілізація

Культура і геополітика

Культури Сходу

Логіка і методологія наукового пізнання

Методологія класичного академічного дослідження

Містичні й окультні вчення Сходу і Заходу

Міф в історії культури

Основи наукознавства

Релігійна антропологія

Релігійні ідеї у світовій культурі

Сучасні теорії культури

Українська культура

Філософія і кіно

Актуальні соціально-політичні проблеми сучасності

Ефективна політика у філософській традиції світу

Мас-медіа та політика

Недержавні суб’єкти воєнної сфери

Основи національної безпеки

Політика і влада в інформаційну епоху

Політичні еліти та лідерство

Політичні системи ісламських країн

Політичні технології

Політологія

Політологія

Соціально-політичні проблеми сучасності та спеціалізовані інструменти їх вирішення

Сучасні збройні конфлікти

Теорія голосування і вибори в сучасному світі

Тероризм і політика

Українські політичні традиції

Діловий етикет

Візантійська цивілізація

Візантійський Крим (V–XIV ст.)

Громадянська війна в Україні (1917-1921 рр.)

Екскурсійна справа

Етнолінгвістика

Етнологія

Етнологія України

Історичні регіони України

Історія антропологічних учень

Історія Західної Європи доби середньовіччя (V–XV ст.)

Історія Кримського ханату

Історія Слобідської України

Історія сучасного світу

Історія Туреччини (оглядовий курс)

Історія української державності

Історія української культури

Історія української церковної архітектури

Київська Русь: етапи становлення середньовічної держави (ІХ–ХІ ст.)

Культура Західної Європи доби середньовіччя (V–XV ст.)

Культура українського наукового мовлення

Ліричні життєписи видатних дочок і синів України

Міжнаціональні конфлікти в сучасному світі

Мови у глобалізованому світі

Музеєзнавство

Музеєзнавство

Повсякденне життя міського населення (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.)

Політична історія сучасного світу

Політична історія України

Ризикологія сучасного світу

Соціолінгвістика

Спадок Візантії у світовій культурі XV–XXI ст.

Сучасна криптоісторія

Сучасна партійна система України

Теорія націоналізму

Україна в роки Другої світової війни (1939–1945 рр.)

Українська демонологія

Українська мова за професійним спрямуванням

Українська національно-демократична революція (1917–1920 рр.)

Чорноморський регіон у процесі формування українського національного простору в ХІХ – на початку ХХ століття

Сучасні експрес-методи хімічного аналізу

Токсикологія: трансформація та моніторинг ксенобіотиків

Державне право зарубіжних країн

Житлове право

Засади державно-правової дійсності

Захист прав людини в Європейському Суді з прав людини

Захист трудових прав громадян

Конституція, суспільство, держава

Міжнародне інвестиційне право

Міжнародні стандарти місцевого самоврядування

Міжнародно-правове регулювання трудової міграції

Міжнародно-правовий режим охорони інтелектуальної діяльності

Права людини у конституційній державі

Право інтелектуальної власності

Правовий супровід життя людини в Україні

Правові основи ведення бізнесу

Правові основи захисту людини в криміногенних ситуаціях

Правові основи соціального захисту

Розвідка в історії міжнародних відносин

Сімейне право