Каразінська школа бізнесу

Перелік вибіркових навчальних дисциплін, що пропонуються для вивчення студентам Каразінської школи бізнесу

Аквакультура та альготехнологія

Ландшафтний дизайн

Лікарські рослини

Агроекологія

Екобіотехнологія

Екологічна безпека продуктів харчування

Екологічна метрологія та кліматологія

Екологія людини

Медична екологія

Основи ландшафтного дизайну

HR-менеджмент

Аналіз і візуалізація даних

Банківські операції

Бухгалтерський облік

Грошово-кредитна система зарубіжних країн

Ділова графіка

Економіка суб’єктів господарювання

Імітаційна практика «Менеджмент у бізнесі»

Інвестування

Інфографіка

Комп’ютерний аналіз даних

Менеджмент проектів

Міжнародний бізнес

Податки та податкова політика

Прийняття управлінських рішень

Теорія організацій

Історіографія археології та видатні археологічні відкриття

Історія Візантійської імперії

Крито-мінойська цивілізація

Проблеми хозарської археології

Слов’янська археологія

Українське мистецтво модернової доби: історичний аспект

Університет як феномен культури

Університетська символіка та ритуальні практики

Створення бізнесу (Business creation)

Кодування інформації в комп’ютерних мережах

Оптичні інформаційні технології

Розподілені обчислення

Управління програмним та апаратним забезпеченням

Економіка освіти

Економічна історія

Електронна комерція

Інноваційний розвиток підприємництва

Інноваційні стартапи

Історія економічних вчень

Корпоративна соціальна відповідальність

Маркетинг

Менеджмент

Менеджмент

Основи бізнесу

Основи наукових досліджень

Основи підприємництва

Рекламний менеджмент

Ризик-менеджмент

Системний аналіз

Сучасні інформаційні системи і технології

Теорія статистики

Психологія сім’ї

Психологія

Психологія ефективної комунікації

Психологія міжособистісних стосунків

Психологія особистості

Технології ефективних переговорів

Візуальна культура соціальних мереж

Маніпуляції суспільною свідомістю

Реклама та PR в соціальних медіа

Бізнес-комунікації

Виборчі кампанії: організація, маркетинг, технології

Критична соціологія

Маніпуляційні технології в сучасному суспільстві

Моделювання конфліктів в теорії раціонального вибору

Ненадійність життя у глобальному світі

Порівняльний аналіз політичних революцій

Процеси інтеграції та розширення Європи

Розколи, конфлікти і нерівності в сучасному світі

Соціальне (ре)констрюювання минулого

Соціологія

Соціологія міста

Суспільство як символічна реальність

Тіло та сексуальність у світі, що змінюється

Українське суспільство у дзеркалі соціології

Українське суспільство: тренди розвитку

Основи безпеки людини

Основи наукових досліджень

Основи охорони праці та охорони праці в галузі

Теорія ризику

Цивільний захист

Класичні і сучасні психоаналітичні теорії

Конфліктологія та теорія переговорів

Культура спілкування

Основи риторики та теорії аргументації

Риторика

Сучасна культура: медіуми мови, сексу, грошей

Сучасна світова культура і мистецтво

Теорія та логіка аргументації

Українська культура в цивілізаційному хронотопі

Філософська антропологія

Безпека життєдіяльності

Валеологізація освітнього середовища

Історія освіти та порівняльна педагогіка

Основи самооздоровлення

Тренінги з актуальних проблем здоров’я

Logic

Біблеїстика

Культура і геополітика

Культури Сходу

Логіка і методологія наукового пізнання

Методологія класичного академічного дослідження

Містичні й окультні вчення Сходу і Заходу

Міф в історії культури

Основи наукознавства

Релігійна антропологія

Релігійні ідеї у світовій культурі

Сучасні теорії культури

Українська культура

Філософія і кіно

Актуальні соціально-політичні проблеми сучасності

Ефективна політика у філософській традиції світу

Мас-медіа та політика

Політика і влада в інформаційну епоху

Політологія

Соціально-політичні проблеми сучасності та спеціалізовані інструменти їх вирішення

Українські політичні традиції

Діловий етикет

Візантійська цивілізація

Візантійський Крим (V–XIV ст.)

Громадянська війна в Україні (1917-1921 рр.)

Екскурсійна справа

Етнолінгвістика

Етнологія

Етнологія України

Історичні регіони України

Історія Західної Європи добисередньовіччя (V–XV ст.)

Історія Кримського ханату

Історія Слобідської України

Історія Туреччини (оглядовий курс)

Історія української державності

Історія української культури

Історія української церковної архітектури

Київська Русь: етапи становлення середньовічної держави (ІХ–ХІ ст.)

Культура Західної Європи доби середньовіччя (V–XV ст.)

Культура українського наукового мовлення

Ліричні життєписи видатних дочок і синів України

Міжнародні конфлікти в сучасному світі

Музеєзнавство

Повсякденне життя міського населення (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.)

Політична історія сучасного світу

Ризикологія сучасного світу

Спадок Візантії у світовій культурі XV–XXI ст.

Сучасна криптоісторія

Сучасна партійна система України

Україна в роки Другої світової війни (1939–1945 рр.)

Українська демонологія

Українська мова за професійним спрямуванням

Українська національно-демократична революція (1917–1920 рр.)

Чорноморський регіон у процесі формування українського національного простору в ХІХ – на початку ХХ століття

Аграрне та Земельне право

Державне право зарубіжних країн

Екологічне право

Житлове право

Засади державно-правової дійсності

Захист трудових прав громадян

Конституція, суспільство, держава

Міжнародне приватне право

Міжнародні стандарти місцевого самоврядування

Права людини у конституційній державі

Права інтелектуальної власності

Правовий супровід життя людини в Україні

Правові основи ведення бізнесу

Правові основи захисту людини в криміногенних ситуація

Правові основи соціального захисту

Сімейне право