Економічний факультет

Перелік вибіркових навчальних дисциплін, що пропонуються для вивчення студентам біологічного факультету

Документальна фото та відеографія

Еволюційно-біологічні основи поведінки людини

Ландшафтний дизайн

Лікарські рослини

Агроекологія

Екобіотехнологія

Екологічна безпека продуктів харчування

Екологічна метрологія та кліматологія

Екологія людини

Медична екологія

Основи ландшафтного дизайну

HR-менеджмент

Аналіз динаміки економічних процесів

Аналіз і візуалізація даних

Аудит

Банківські операції

Грошово-кредитна політика

Грошово-кредитна система зарубіжних країн

Ділова графіка

Економіка суб’єктів господарювання

Економічний аналіз

Імітаційна практика «Менеджмент у бізнесі»

Інвестування

Інфографіка

Комп’ютерний аналіз данихa>

Менеджмент проектів

Міжнародний бізнес

Оподаткування

Податки та податкова політика

Податкові системи зарубіжних країн

Прийняття управлінських рішень

Система національних рахунків

Теорія організацій

Управлінський облік І

Грошовий облік у київській Русі Московській державі Російській імперії

Історіографія археології та видатні археологічні відкриття

Історія Візантійської імперії

Крито-мінойська цивілізація

Проблеми хозарської археології

Слов’янська археологія

Українське мистецтво

Університет як феномен культури

Університетська символіка та ритуальні практики

Створення бізнесу (Business creation)

Кодування інформації в комп’ютерних мережах

Оптичні інформаційні технології

Основи інформаційних технологій

Розподілені обчислення

Управління програмним та апаратним забезпеченням

Економіка освіти

Економічна історія

Електронна комерція

Етика міжнародного бізнесу

Інноваційний розвиток підприємництва

Інноваційні стартапи

Історія економічних вчень

Корпоративна соціальна відповідальність

Маркетинг

Менеджмент

Менеджмент і маркетинг

Методологія і організація наукових досліджень

Основи бізнесу

Основи наукових досліджень

Основи підприємництва

Рекламний менеджмент

Ризик-менеджмент

Системний аналіз

Сучасні інформаційні системи і технології

Теорія статистики

Психологія сім’ї

Психологія ефективної комунікації

Психологія міжособистісних стосунків

Психологія особистості

Психологія спілкування

Технологія ефективних переговорів

Візуальна культура соціальних мереж

Маніпуляції суспільною свідомістю

Реклама та PR в соціальних медіа

Бізнес-комунікації

Виборчі кампанії: організація, маркетинг, технології

Критична соціологія

Маніпуляційні технології в сучасному суспільстві

Моделювання конфліктів в теорії раціонального вибору

Ненадійність життя у глобальному світі

Порівняльний аналіз політичних революцій

Процеси інтеграції та розширення Європи

Розколи, конфлікти і нерівності в сучасному світі

Соціальне (ре)конструювання минулого

Соціологія

Соціологія міста

Суспільство як символічна реальність

Тіло та сексуальність у світі, що змінюється

Українське суспільство у дзеркалі соціології

Українське суспільство: тренди розвитку

Основи безпеки людини

Основи наукових досліджень

Основи охорони праці у галузі

Системний аналіз

Теорія ризику

Цивільний захист

Сучасні методи аналізу сигналів і процесів

Естетика

Етика

Етика, естетика

Історія філософії

Класична логіка

Класичні і сучасні психоаналітичні теорії

Конфліктологія та теорія переговорів

КУльтура спілкування

Культурологія

Логіка

Основи риторики та теорії аргументації

Постмодерні концепції людини та соціуму

Постмодерні стратегії історії

Релігієзнавство

Риторика

Соціальна філософія

Сучасна культура: медіуми мови, сексу, грошей

Сучасна світова культура і мистецтво

Теорія та логіка аргументації

Українська культура в цивілізаційному хронотопі

Філософська антропологія

Безпека життєдіяльності

Валеологізація освітнього середовища

Екологія інформаційного простору

Історія освіти та порівняльна педагогіка

Основи самооздоровлення

Тренінги з актуальних проблем здоров’я

Cultural studies

Logic

Religious studies

Авангард в культурі ХХ сторіччя

Біблеїстика

Візуальні дослідження культури

Вступ до гендерних дослідженьї

Європейська середньовічна цивілізація

Культура і геополітика

КУльтури Сходу

Культурологія/a>

Логіка і методологія наукового пізнання

Методологія класичного академічного дослідження

Містичні й окультні вчення Сходу і заходу

Міф в історії культури

Основи наукознавства

Релігійна антропологія

Релігійні ідеї у світовій культурі

Сучасні теорії культури

Українська культура

Філософія і кіно

Актуальні соціально-політичні проблеми сучасності

Ефективна політика у філософській традиції світу

Мас-медіа та політика

Недержавні суб’єкти воєнної сфери

Основи національної безпеки

Політика і влада в інформаційну епоху

Політичний аналіз публічної політики

Політичні еліти та лідерство

Політичні системи ісламських країн

Політичні технології

Політологія

Соціально-політичні проблеми сучасності та спеціалізовані інструменти їх вирішення

Сучасні збройні конфлікти

Теорія голосування і вибори в сучасному світі

Тероризм і політика

Українські політичні традиції

Діловий етикет

Візантійська цивілізація

Візантійський Крим (V-ХІV ст.)

Громадянська війна в україні (1917-1921 рр.)

Екскурсійна справа

Етнолінгвістика

Етнологія

Етнологія України

Історичні регіони України

Історія Західної Європи доби середньовіччя (V-ХV ст.)

Історія Кримського ханату

Історія слобідської України

Історія сучасного світу

Історія Туреччини (оглядовий курс)

Історія української державності

Історія української культури

Історія української церковної архітектури

Київська Русь: етапи становлення середньовічної держави (ІХ–ХІ ст.)

Культура Західної Європи доби середньовіччя (V–ХV ст.)

КУльтура і етика ділового спілкування

Культура українського наукового мислення

Ліричні життєписи видатних дочок і синів України

Мистецтво говорити

Міжнародні конфлікти в сучасному світі

Мови у глобалізованому світі

Музеєзнавство

Музеєзнавство

Повсякденне життя міського населення (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.)

Політична історія сучасного світу

Ризикологія сучасного світу

Соціолінгвістика

Спадок Візантії у світовій культурі ХV-ХХІ ст

Стилістичні аспекти фахового тексту

Сучасна криптоісторія

Сучасна партійна система України

Україна в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.)

Українська демінологія

Українська мова за професійним спрямуванням

Українська національно-демократична революція (1917-1920 рр.)

Чорноморський регіон у процесі формування українського національного простору в ХІХ - на початку ХХ століття

Аграрне та земельне право

Державне право зарубіжних країн

Екологічне право

Засади державно-правової дійсності

Засади державно-правової дійсності

Захист прав людини в Європейському суді з прав людини

Захист трудових прав громадян

Конституція, суспільство, держава

Міжнародне інвестиційне право

Міжнародне приватне право

Міжнародні стандарти місцевого самоврядування

Міжнародно-правовий режим охорони інтелектуальної діяльності

Права людини у конституційній державі

Права інтелектуальної власності

Правовий супровід життя людини в Україні

Правові основи ведення бізнесу

Правові основи захисту людини в криміногенних ситуація

Правові основи соціального захисту

Розвідка в історії міжнародних відносин

Сімейне право