Біологічний факультет

Перелік вибіркових навчальних дисциплін, що пропонуються для вивчення студентам біологічного факультету

Еволюційно-біологічні основи поведінки людини

Біобезпека та глобальні ризики

Захист декоративних та сільськогосподарських рослин у штучних ландшафтах

Імунітет рослин

Медична та ветеринарна мікологія

Молекулярна еволюція

Основи програмування в науках про життя та про землю

Прикладна мікологія

Агроекологія

Екобіотехнологія

Екологічна безпека продуктів харчування

Екологічна метрологія та кліматологія

Екологія людини

Медична екологія

Основи ландшафтного дизайну

HR-менеджмент

Актуарні розрахунки

Банківські операції

Грошово-кредитна політика

Грошово-кредитна система зарубіжних країн

Економіка суб’єктів господарювання

Імітаційна практика «Менеджмент у бізнесі»

Інвестиційний аналіз

Інвестування

Менеджмент проектів

Міжнародний бізнес

Податки та податкова політика

Прийняття управлінських рішень

Теорія ігор та її застосування в економічному аналізі

Теорія організацій

Історіографія археології та видатні археологічні відкриття

Історія Візантійської імперії

Крито-мінойська цивілізація

Проблеми хозарської археології

Слов’янська археологія

Українське мистецтво модернової доби: історичний контекст

Університет як феномен культури

Університетська символіка та ритуальні практики

Створення бізнесу (Business creation)

Кодування інформації в комп'ютерних мережах

Оптичні інформаційні технології

Основи інформаційних технологій

Розподілені обчислення

Управління програмним та апаратним забезпеченням

Бізнес-планування

Економіка освіти

Економічна історія

Економічна теорія

Електронна комерція

Інноваційний розвиток підприємства

Інноваційні стартапи

Історія економічних вчень

Корпоративна соціальна відповідальність

Маркетинг

Менеджмент

Менеджмент і маркетинг

Основи бізнесу

Основи наукових досліджень

Основи підприємництва

Рекламний менеджмент

Ризик-менеджмент

Системний аналіз

Сучасні інформаційні системи і технології

Теорія статистики

Основи педагогічної майстерності

Психології сім’ї

Психологія ефективної комунікації

Психологія міжособистісних стосунків

Психологія особистості

Психологія сексуальності

Психологія спілкування

Технології ефективних переговорів

Візуальна культура соціальних мереж

Маніпуляції суспільною свідомістю: технології протидії

Реклама та PR в соціальних медіа

Бізнес-комунікації

Виборчі кампанії: організація, маркетинг, технології

Критична соціологія

Маніпуляційні технології в сучасному суспільстві

Моделювання конфліктів в теорії раціонального вибору

Ненадійність життя у глобальному світі

Порівняльний аналіз політичних революцій

Процеси інтеграції та розширення Європи

Розколи, конфлікти і нерівності в сучасному світі

Соціальне (ре)конструювання минулого

Соціологія

Соціологія міста

Суспільство як символічна реальність

Тіло та сексуальність у світі, що змінюється

Українське суспільство у дзеркалі соціології

Українське суспільство: тренди розвитку

Основи безпеки людини

Основи наукових досліджень

Основи охорони праці та охорони праці в галузі

Системний аналіз

Теорія ризику

Цивільний захист

Риторика. Ораторська майстерність

Класичні і сучасні психоаналітичні теорії

Конфліктологія та теорія переговорів

Культура спілкування

Основи риторики та теорії аргументації

Риторика

Сучасна культура: медіуми мови, сексу, грошей

Сучасна світова культура і мистецтво

Теорія та логіка аргументації

Українська культура в цивілізаційному хронотопі

Філософська антропологія

Безпека життєдіяльності

Валеологізація освітнього середовища

Діагностика і моніторинг рівня здоров’я

Історія освіти та порівняльна педагогіка

Основи самооздоровлення

Тренінги з актуальних проблем здоров’я

Cultural studies

Logic

Авангард в культурі ХХ сторіччя

Біблеїстика

Біомедична етика

Візуальна культура і мистецтва

Візуальні дослідження культури

Вступ до гендерних досліджень

Екологічна культура

Етнічна культурологія (Етнокультурологія)

Європейська середньовічна цивілізація

Історія мистецтва

Історія світової культури

Історія української культури

Історія французького мистецтва від Реймського собору до Центру Помпиду у Парижі

Культура і геополітика

Культура Слобідської України

Культури Сходу

Культурологія

Логіка

Логіка і методологія наукового пізнання

Методологія класичного академічного дослідження

Містичні й окультні вчення Сходу і Заходу

Міф в історії культури

Основи етології і соціобіології

Основи наукознавства

Релігійна антропологія

Релігійні ідеї у світовій культурі

Сучасні теорії культури

Українська культура

Філософія і кіно

Філософія культури

Філософія мистецтва

Філософія науки

Філософія науки і техніки

Філософія фемінізму

Філософські проблеми природознавства

Актуальні соціально-політичні проблеми сучасності

Мас-медіа та політика

Політологія

Соціально-політичні проблеми сучасності та спеціалізовані інструменти їх вирішення

Діловий етикет

Візантійська цивілізація

Візантійський Крим (V–XIV ст.)

Громадянська війна в Україні (1917–1921 рр.)

Екскурсійна справа

Етнолінгвістика

Етнологія

Етнологія України

Історичні регіони України

Історія Західної Європи доби середньовіччя (V–XV ст.)

Історія Кримського ханату

Історія Слобідської України

Історія сучасного світу

Історія Туреччини (оглядовий курс)

Історія української державності

Історія української культури

Історія української церковної архітектури

Київська Русь: етапи становлення середньовічної держави (ІХ–ХІ ст.)

Культура Західної Європи доби середньовіччя (V–XV ст.)

Культура й етика ділового спілкування

Культура українського наукового мовлення

Ліричні життєписи видатних дочок і синів України

Мистецтво говорити

Міжнаціональні конфлікти в сучасному світі

Музеєзнавство

Повсякденне життя міського населення (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.)

Політична історія сучасного світу

Спадок Візантії у світовій культурі XV–XXI ст.

Стилістичні аспекти фахового тексту

Сучасна криптоісторія

Сучасна партійна система України

Україна в роки Другої світової війни (1939–1945 рр.)

Українська демонологія

Українська мова за професійним спрямуванням

Українська національно-демократична революція (1917–1920 рр.)

Чорноморський регіон у процесі формування українського національного простору в ХІХ – на початку ХХ століття

Вступ до органічної хімії

Сучасні експрес-методи хімічного аналізу

Токсикологія: трансформація та моніторинг ксенобіотиків

Функціональні матеріали для інноваційних технологій та хімічних сенсорів

Аграрне та Земельне право

Державне право зарубіжних країн

Екологічне право

Житлове право

Засади державно-правової дійсності

Захист трудових прав громадян

Конституція, суспільство, держава

Міжнародне інвестиційне право

Міжнародні стандарти місцевого самоврядування

Права людини у конституційній державі

Правнича біоетика

Право інтелектуальної власності

Правовий супровід життя людини в Україні

Правові основи ведення бізнесу

Правові основи захисту людини в криміногенних ситуаціях

Правові основи соціального захисту

Сімейне право