Новини

3 жовтня 2014 року

Імплементація закону про вищу освіту: питання щодо навантаження науково-педагогічних працівників


29 вересня 2014 року відбулося засідання Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, присвячене розгляду питання затвердження переліку видів методичної, наукової, організаційної роботи науково-педагогічних працівників.

Тематика заходу пов’язана із запровадженням річного навчального навантаження науково-педагогічного працівника обсягом 600 годин, зростанням значущості інших видів роботи викладачів та з метою підготовки до затвердження норм часу методичної, наукової та організаційної (крім вищих навчальних закладів, що мають статус національного або дослідницького) роботи для науково-педагогічних працівників відповідно до нового закону України «Про вищу освіту».

За результатами засідання ухвалено рішення про затвердження такого переліку основних видів методичної, наукової, організаційної роботи:

Методична робота. Розроблення складових стандартів вищої освіти; розробка навчальних планів, робочих навчальних планів, робочих програм навчальних дисциплін; підготовка комплекту матеріалів для електронного навчання, розроблення дидактичного та методичного забезпечення дистанційних курсів; підготовка нових лабораторних робіт; підготовка комп’ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін; підготовка матеріалів для наповнення веб-ресурсів університету, факультету, кафедри; підготовка підручника, навчального посібника для вищої школи, словника, довідника; підготовка конспектів лекцій, методичних матеріалів до семінарських, практичних, лабораторних занять, курсового та дипломного проектування, практик, самостійної роботи студентів тощо; розроблення засобів діагностики результатів навчальних досягнень студентів, вступних випробувань, олімпіад тощо; розроблення і впровадження засобів автоматизованого контролю знань; розроблення і впровадження нових форм методів і технологій навчання і методичного забезпечення інтерактивних методів навчання.

Наукова робота. Захист дисертації; публікація монографії, розділу монографії, статті у збірці, виданих у провідному міжнародному видавництві наукової літератури; публікація монографії, розділу монографії, виданої за рекомендацією Ученої ради університету; публікація статей у наукових журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, у фахових виданнях України, в інших виданнях; підготовка запитів на одержання позабюджетного фінансування науково-дослідних робіт; керівництво науковою роботою студентів з підготовкою наукових статей, заявок на видачу охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності, робіт на конкурси; продаж ліцензії; одержання охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності; впровадження результатів наукових розробок (технічний проект, дослідний зразок, серія тощо), підтверджене актами про впровадження.

Організаційна робота. Робота в комісіях, радах, робочих групах Міністерства освіти і науки України, інших міністерств; робота в радах і комісіях університету та його структурних підрозділів; підготовка матеріалів щодо ліцензування, акредитації напряму чи спеціальності; робота в спеціалізованих радах із захисту дисертацій; робота в якості головного редактора/заступника головного редактора наукового видання університету; організація та проведення наукових конференцій, симпозіумів, семінарів; виконання обов’язків куратора академічної групи; керівництво студентським науковим гуртком, гуртком за інтересами; участь у профорієнтаційній роботі та довузівській підготовці; сприяння працевлаштуванню випускників; участь у підготовці та проведенні олімпіад, турнірів, конкурсів наукових робіт тощо; участь в організації та проведенні позанавчальних виховних, культурно-спортивних заходів; виховна робота зі студентами у гуртожитках; атестація (сертифікація) наукової лабораторії.

Також визнано доцільним встановити, що в індивідуальному плані роботи науково-педагогічного працівника на навчальний рік планується виконання щонайменше двох завдань кожного з видів пропонованої роботи.

Презентація результатів польового археологічного сезону
30 жовтня 2014 року
Семінар з питань академічної мобільності за програмою Erasmus+
30 жовтня 2014 року
Олімпіада з німецької мови: підведення підсумків
29 жовтня 2014 року
Заняття тренінгу асертивності з питань підвищення якості комунікативної взаємодії
27 жовтня 2014 року
Візит делегації Республіки Польща до університету
24 жовтня 2014 року
Презентація книги Лариси Дешко «Основа. Каразіни»
22 жовтня 2014 року
Моніторинг проекту «Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище в українських університетах — QANTUS»
21 жовтня 2014 року
Лекція з питань медичної акупунктури
21 жовтня 2014 року
Новинки Видавництва: навчальна література
20 жовтня 2014 року
Університет відвідала делегація Азербайджану
15 жовтня 2014 року
Зустріч з куратором і авторами виставки «Останні мазанки Харкова: ностальгія за справжнім»
15 жовтня 2014 року
Програма Erasmus Плюс: запрошуємо до участі
15 жовтня 2015 року
Нова книга Лешека Бальцеровича серед примірників фонду бібліотеки університету
14 жовтня 2014 року
Google Classroom: відкривай нові освітні можливості
13 жовтня 2014 року
Презентація шостого випуску «Польського альманаху»
13 жовтня 2014 року
Дистанційне навчання та сучасні хмарні сервіси
10 жовтня 2014 року
Конференція з питань зоології безхребетних: розпочато роботу
7 жовтня 2014 року
Святкування індійського фестивалю Наваратрі
6 жовтня 2014 року
День працівників освіти: університет вітає
5 жовтня 2014 року
Вітаємо проректора, професора Віктора Катрича з врученням Почесної відзнаки «Слобожанська слава»!
4 жовтня 2014 року
Імплементація закону про вищу освіту: питання щодо навантаження науково-педагогічних працівників
3 жовтня 2014 року
Круглий стіл, присвячений реформі вищої освіти в Україні
2 жовтня 2014 року
Презентація університетського Дебатного клубу
2 жовтня 2014 року
Новинки Видавництва: література з питань історії університету
1 жовтня 2014 року