Про факультет

Власний сайт: http://irtb.karazin.ua/

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу готує бакалаврів за освітніми програмами: «міжнародні економічні відносини» (кваліфікація — бакалавр з міжнародних економічних відносин), «міжнародне право» (кваліфікація — бакалавр з міжнародного права), «туризм» (кваліфікація — бакалавр з туризму), «міжнародна інформація» (кваліфікація — бакалавр з міжнародної інформації), «готельно-ресторанна справа», «країнознавство», «міжнародний бізнес», «міжнародні фінанси» (кваліфікація — бакалавр з міжнародних економічних відносин, міжнародних фінансів). Термін навчання — 4 роки. На базі підготовки бакалавра з міжнародних економічних відносин проводиться підготовка магістрів (термін навчання — 1 рік) за спеціальністю 8.03020301 — «міжнародні економічні відносини» (кваліфікація — економіст-міжнародник, перекладач) та спеціалістів (термін навчання — 1 рік) за спеціальністю 7.03020301 — «міжнародні економічні відносини» (кваліфікація — спеціаліст з міжнародних економічних відносин, перекладач). На базі підготовки бакалавра з туризму проводиться підготовка магістрів (термін навчання — 2 роки) за спеціальністю 8.14010301 — «туризмознавство» (кваліфікація — магістр з туризмознавства, туризмознавець, екскурсознавець) та спеціалістів (термін навчання — 1 рік) за спеціальністю 7.14010301 — «туризм» (кваліфікація — спеціаліст з туризмознавства).

Підготовка кадрів здійснюється як за державним замовленням, так і на контрактній основі. На факультеті здійснюється також перепідготовка фахівців з вищою освітою (друга вища освіта) на контрактній основі за освітньо-кваліфікаційним рівнем – бакалавр. На факультеті міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу сьогодні навчається близько 950 студентів за денною та заочною формами навчання, в тому числі понад 150 іноземних громадян.

Високому рівню підготовки фахівців на факультеті сприяє проходження стажування викладачами в провідних вищих навчальних закладах України та інших країн світу. В процесі підготовки студентів факультету також приймають участь провідні викладачі економічного, юридичного, соціологічного, іноземних мов та інших факультетів університету, провідні спеціалісти обласної держадміністрації, установ та підприємств м. Харкова. Викладачі застосовують сучасні методики викладання дисциплін.

Історія

Науково-викладацька діяльність за напрямком «Міжнародні економічні відносини» в університеті почалась з 1995 року, для чого на економічному факультеті була створена кафедра міжнародних економічних відносин. Логічним розвитком спеціальності стало створення у 2005 році факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу.

Навчальний процес, наукову, методичну та організаційну роботу факультету забезпечують близько 100 висококваліфікованих викладачів – професорів, доцентів, старших викладачів. Зараз до складу факультету входять 4 кафедри: міжнародних економічних відносин, туристичного бізнесу, міжнародного права, економічної теорії.

Наука, філії

Факультет підтримує наукові та навчальні зв’язки з багатьма вищими навчальними закладами України та інших країн світу, в тому числі: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Белгородський державний університет, Познанський університет, Санкт-Петербурзький державний університет, Львівський національний університет імені Івана Франка, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка та ін.

На факультеті активно діє Студентське наукове товариство. Студенти факультету мають можливість займатися науково-дослідною роботою, беруть активну участь у наукових конференціях та публікують свої наукові праці. Також студенти факультету є призерами та переможцями конкурсів студентських наукових робіт та фахових олімпіад

На факультеті діє аспірантура зі спеціальності 08.00.02 – «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

З метою активізації підготовки кадрів вищої кваліфікації на факультеті в 2010 році відкрито Спеціалізовану вчену раду К 64.051.25, з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Фахові видання

Спільно з фахівцями економічного факультету видається Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Економічна серія, з 2012 року започатковано серію Вісника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна «Міжнародні відносини, економіка, країнознавство, туризм»

На факультеті видається науково-практичний журнал «Регіон: стратегія та пріоритети»

Навчальна робота

Важлива роль у фаховій підготовці бакалаврів належить викладанню професійно-орієнтованих дисциплін:

  • напрям підготовки «міжнародні економічні відносини»: теорія міжнародних відносин, міжнародна інформація, міжнародне публічне та приватне право, конфліктологія та теорія переговорів, дипломатичний протокол та етикет, дипломатична та консульська служба, міжнародні економічні відносини, міжнародні організації, економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів, міжнародні відносини та світова політика, логістика, світові фінанси, теорія та практика зовнішньої торгівлі. Особлива увага приділяється мовній підготовці студентів та комп’ютерній освіченості. Більш ніж 2 тис. академічних годин відводиться для опанування іноземних мов. На 2 курсі проводиться практика з комп’ютерної техніки.
  • напрям підготовки «туризм»: туристичні ресурси України, рекреаційні комплекси, організація туризму, організація рекреаційних, транспортних, екскурсійних, анімаційних послуг, технологія готельної та ресторанної справи, інформаційні системи та послуги в туризмі, аналіз діяльності підприємств туризму, ліцензування та сертифікація туристичних послуг, основи курортології, правове регулювання туристичної діяльності;
  • напрям підготовки «міжнародна інформація»: Історія міжнародних відносин, Історія таємної дипломатії та розвідки, Теорія міжнародних відносин, Дипломатична та консульська служба, Дипломатичний протокол і етикет, Міжнародні організації, Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах, Міжнародна інформація, Іноземна мова (англійська), Теорія та практика перекладу (англійська), Основи міжнародних інформаційних відносин, Теорія та практика комунікацій, Аналіз зовнішньої політики, Міжнародні інформаційні системи та технології, Зв'язки з громадськістю в міжнародних відносинах, Міжнародне інформаційне право, Друга іноземна мова (німецька або французька), Інформаційно-пошукові та експертні системи, Комп'ютерний дизайн WEB-сторінок, Історія журналістики, Журналістські жанри, Журналістська етика, Інформаційні кампанії, Прес-служба, Радіо-тележурналістика, Інтернет-журналістика, Сучасні інформаційні агенції, Теорія та практика реклами, Державний брендінг в міжнародних відносинах, Сучасні психотехнології та інші. Особлива увага приділяється мовній підготовці та оволодінню сучасними інформаційними та комунікаційними технологіями.
    Біля 2 500 академічних годин відводиться для опанування іноземних мов: англійської мови як основної іноземної мови та німецької або французької мови як другої іноземної мови. Загальна кількість годин з викладання англійської мови відповідає підготовці перекладача з англійської мови.
  • напрям підготовки «міжнародне право»: історія міжнародного права, теорія держави і права, загальна історія держави і права, римське право, історія держави і права України, міжнародне трудове право, міжнародне приватне право, порівняльне кримінальне право, порівняльне конституційне право, порівняльний цивільний процес, судові системи і порівняльне судове право, право міжнародних договорів, право міжнародних організацій, приватна юридична практика тощо
  • напрям підготовки «міжнародний бізнес»: Основи бізнесу та підприємництва, Основи менеджменту і маркетингу, Менеджмент організацій, Менеджмент інновацій, Ситуаційний менеджмент, Економіка освіти, основи підприємницької діяльності, Теорія фірми: економічні та правові основи (створення і функціонування), Техніка пошуку роботи: комунікативні принципи, основи зовнішньоекономічної діяльності, «Міжнародний трансфер технологій, Управління персоналом.

Після 1 та 2 курсів студенти напряму підготовки «туризм» проходять туристично-країнознавчу та туристичну практики. Практика, як правило проводиться за межами Харківської області, а саме: у мальовничих місцях АР Крим та інших місцях України. Студенти 3 та 4 курсів проходять практику на базі провідних підприємств туристичної галузі України.

Студентам напрямку підготовки «міжнародна інформація» надається можливість пройти спеціальний інтенсивний курс німецької мови у Віденської дипломатичної академії (Австрія), яка здійснює підготовку фахівців у галузі міжнародних відносин, міжнародного та європейського права, мов тощо. Також надається можливість факультативного вивчення китайської мови. З цією метою в університеті сумісно з Аньхойським університетом (Китай) створено китайський мовно-культурний центр Інститут Конфуція, який має курси китайської мови та мовний клуб, надає можливість для мовної практики з носіями китайської мови, для участі в культурних заходах, присвячених Китаю, а також для стажування та навчання в Китаї.

Базами практик для студентів напрямку підготовки «міжнародна інформація» є: Верховна Рада України, Міністерство закордонних справ України, Українське національне інформаційне агентство, Бюро інформації Ради Європи в Україні, Головне управління зовнішньоекономічних зв’язків та міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, Управління у справах преси та інформації Харківської обласної державної адміністрації та інші державні й приватні інформаційні, рекламно-інформаційні та інформаційно-видавничі агентства і компанії.

Навчальні плани спеціальності «міжнародні економічні відносини» передбачають проходження студентами зовнішньоекономічної та переддипломної (виробничої) практик. Базами практик є: Верховна Рада України, Міністерство закордонних справ України, Управління Харківської облдержадміністрації, Харківська торгово-промислова палата, банківські установи, державні та приватні підприємства, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність тощо. Практика є обов’язковою складовою підготовки фахівців певного освітньо-кваліфікаційного рівня. Її метою є закріплення теоретичних знань, отриманих під час аудиторних занять і самостійної роботи, розширення практичних умінь та навичок. Під час практики студенти виконують індивідуальні та групові завдання, розроблені згідно до затверджених програм практики.

Викладання спеціальних дисциплін і проведення спецпрактикумів на 4 курсі, а також виконання випускних кваліфікаційних робіт бакалаврів (за напрямом підготовки «туризм») забезпечується відповідними кафедрами.

В 2008 р. було засновано традицію святкування на факультеті Міжнародного Дня туризму. На святкуванні відбувається посвячення студентів 1 курсу до студентів-туристів на базі спортивного комплексу в Сокольниках, їм вручаються посвідчення туриста.

Також на факультеті існує традиція святкування Дня ООН з церемонією посвячення студентів напрямів підготовки «Міжнародні економічні відносини» та «Міжнародне право» до Студентів-Міжнародників. На святкуванні відбувається закладення «Капсули Часу» першокурсників.

Студенти факультету приймають участь в роботі літніх шкіл-семінарів за кордоном, наукових конференціях, отримують гранти на стажування в іноземних навчальних закладах. Також студенти факультету за бажанням можуть проходити практичне навчання в туристичних фірмах за кордоном.

Зарахування до магістратури відбувається за результатами конкурсу, в якому враховуються результати навчання за попередні 4 роки, наукова робота студента, а також результати фахового державного екзамену та вступного екзамену з іноземної мови. Плани підготовки магістрів та спеціалістів з міжнародних економічних відносин побудовані на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з міжнародних економічних відносин; плани підготовки магістрів та спеціалістів з туризмознавства побудовані на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з туризму. Кафедри, що готують магістрів та спеціалістів за відповідними спеціальностями, забезпечують викладання спеціальних дисциплін і виконання випускних кваліфікаційних (дипломних та магістерських) робіт протягом всього терміну навчання.

Сфера діяльності випускників факультету: підприємства і організації, що здійснюють зовнішньоекономічні операції, туристичні агенції, торгівельні представництва за кордоном, митниця, відділи державної адміністрації, податкові органи, апарат Верховної Ради України, дипломатична та консульська служба тощо.

Виховна робота

Виховна робота на факультеті міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу

Одне із найважливіших завдань, які стоять сьогодні перед Університетом та вищою освітою взагалі, є виховання студентської молоді.  Саме тому на факультеті міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, ще з моменту створення факультету, приділяється дуже велика увага даному аспекту.

Окрім створених в університеті студентських організацій та інституту кураторів , які беруть на себе дуже велике навантаження під час процесу виховання, на факультеті створено неформальну, дружню, під час сімейну атмосферу. Працівники, професорсько-викладацький склад та студенти із першого дня знайомства та до самого випускного, а й під час, протягом життя несуть в собі частку дружнього братерства міжнародників та туристів.

Аристотель

«Дружба – самое необходимое для жизни, так как никто не пожелает себе жизни без друзей, даже если б он имел все остальные блага»