Туристичного бізнесу

Історія

Харківський університет є єдиним серед класичних університетів, де туристична освіти набула інституціоналізації у межах окремого факультету. Спеціальність «туризм» з'явилася в університеті у 2003 році. Пізніше на її основі у 2005 році було утворено кафедру туристичного бізнесу, що стала структурним підрозділом новоутвореного факультету міжнародних економічних відносин і туристичного бізнесу.

У витоків створення кафедри і факультету стояли відомі університетські науковці — професор В. В. Александров та проф. А. П. Голіков. Першим завідувачем кафедри, а фактично її засновником, став перший проректор університету проф. Александров В. В.

Абітурієнту

На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Туризм».

Особлива увага приділяється мовній підготовці студентів. Викладання іноземної мови забезпечує кафедра ділової іноземної мови та перекладу. Викладачі застосовують сучасні методики викладання дисциплін.

Випускники кафедри отримують високий рівень знань в галузі сучасних інформаційних систем та технологій (TURWIN MULTIPRO, AMADEUS, GALILEO, SABRE).

Протягом навчання на кафедрі туристичного бізнесу, згідно навчального плану, проводяться такі види практик:

 • туристсько-краєзнавча (навчальна);
 • туристська (навчальна);
 • технологічна (навчально-виробнича);
 • організаційна (виробнича).

З 2005 року студенти кафедри проходять стажування за кордоном, того ж року було укладено договір з туристичним оператором «Tez Tour» (Туреччина) про проходження студентами професійного навчання за кордоном.

Студенти кафедри приймають участь в роботі регіональних та міжнародних наукових та науково-практичних конференцій, займають призові місця у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Туризм».

Напередодні Міжнародного Дня туризму (27 вересня) з 2008 року на кафедрі запроваджена традиція урочистого прийняття першокурсників у студенти-туристи.

Навчання відбувається за контрактом та за рахунок бюджетних коштів держави.

Форми навчання – денна та заочна.

В процесі навчання студентам надається можливість проходити військову підготовку, після якої вони отримують звання офіцерів запасу, дівчата також можуть отримати звання офіцерів запасу.

Наука

Навчання через науку завжди було імперативом класичної університетської освіти. То ж викладачі кафедри туристичного бізнесу беруть активну участь у генеруванні нового наукового знання, що відразу стає епіфеноменом навчального процесу.

На кафедрі склалося декілька наукових напрямків: роль туризму в сучасному соціокультурному просторі; проблеми розвитку туристичної інфраструктури; використання культурної спадщини в туризмі, країнознавства та дозвіллєзнавства.

Кафедра підтримує широкі зв'язки з провідними освітніми і науковими центрами України, країн СНД та Європи.

Щороку у травні кафедра проводить наукову конференцію з актуальних проблем туристичного бізнесу, яка набула міжнародного формату. Результати конференції видаються окремою збіркою.

Кафедра бере участь у розробці держбюджетних та госпдоговірних наукових тем. Ця робота знаходить відображення у виданні колективних та одноосібних монографій.

При кафедрі діє студентський науковий гурток, де студенти поглиблено вивчають проблеми економіки та організації туризму, отримують навички створення екскурсійних маршрутів.

Окрім того, студенти кафедри беруть участь у наукових конференціях молодих вчених, конкурсах наукових робіт та олімпіадах. За свої наукові здобутки вони неодноразово нагороджувалися грамотами та іншими відзнаками.

Поєднання навчання з наукою стає важливою запорукою формування креативного мислення та конкурентоспроможності майбутніх фахівців на сучасному ринку праці.

Кадри

На кафедрі туристичного бізнесу працюють висококваліфіковані спеціалісти — доценти та професори, можливості яких у науково-педагогічній, творчій діяльності відповідають профілю навчання та сприяють підвищенню якості підготовки молодих фахівців.

Підбір педагогічних кадрів здійснюється на конкурсній основі. Викладачі кафедри туристичного бізнесу постійно займаються підвищенням рівня своєї кваліфікації із застосуванням наступних форм: стажування у відповідних установах, захист кандидатських дисертацій, отримання другої вищої освіти, закінчення аспірантури тощо.

В навчальному процесі беруть участь провідні викладачі економічного, юридичного, соціологічного, геолого-географічного та інших факультетів університету, провідні спеціалісти обласної держадміністрації, установ та підприємств м. Харкова, провідні спеціалісти, викладачі інших ВУЗів України, у їх складі Любіцева Ольга Олександрівна, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Професорсько-викладацький склад кафедри проходить стажування в провідних ВНЗ України та інших країн світу: Інститут туризму федерація профспілки України, м. Київ; Київський університет туризму, економіки і права, Карлов університет, м. Прага; Московський державний університет та ін.

Всі викладачі кафедри мають навчальні та навчально-методичні розробки.

Навчальна робота

Кафедра забезпечує викладання загальних курсів для студентів-бакалаврів факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу: «Туристичні ресурси України», «Туристське країнознавство», «Рекреологія», «Технологія туристської діяльності», «Технологія ресторанної та готельної справи», «Організація рекреаційних послуг», «Організація транспортних послуг», «Організація анімаційних послуг в туризмі», «Інформаційні системи і технології в туризмі».

Спеціальні курси для бакалаврів: «Туристичні організації світу», «Діяльність туристичних агентств», «Ліцензування і сертифікація туристичних послуг», «Міжнародний туризм», «Краєзнавство»

Кафедра забезпечує викладання загальних курсів для студентів-магістрів та студентів-спеціалістів: «Корпоративне управління в туризмі», «Міжнародний туристичний бізнес», «Управління персоналом», «Міжнародні інформаційні системи в туризмі», «Інформаційний менеджмент».

Спеціальні курси для спеціалістів та магістрів «Інфраструктура світу», «Страхування туристичної діяльності в Україні», «Екологічний туризм».

Анотація спеціальності

6.020107 — «Туризм» (ОКР — бакалавр)

7.050401 — «Туризм» (ОКР — спеціаліст)

8.050401 — «Туризм» (ОКР — магістр)

Опис спеціальності

Магістр спеціальності «Туризм» підготовлений для виконання професійних функцій у сфері туризму, повинен вміти здійснювати професійну та виконавчу діяльність в цій сфері. Сферою професійної діяльності випускника є задоволення потреб туристів в послугах індустрії туризму.

До видів діяльності індустрії туризму відносяться:

 • операторська та агентська діяльності (операторські та агентські послуги);
 • готельна діяльність (готельні послуги);
 • ресторанна діяльність (послуги громадського харчування);
 • екскурсійна діяльність (екскурсійні послуги);
 • інші послуги в сфері індустрії туризму.

До об'єктів професійної діяльності випускника відносяться:

 • майно, майнові комплекси (підприємства) індустрії туризму;
 • інформація, результати інтелектуальної діяльності, а також нематеріальні блага, що належать суб'єктам індустрії туризму на праві власності, іншому законній підставі (за договором і т.д.) і використовуються ними для надання послуг, а також пов'язані з наданням туристичних послуг: засоби розміщення та засоби транспорту; підприємства харчування, культури, розваги та спорту; інші об'єкти;
 • інформаційні ресурси і системи, засоби забезпечення автоматизованих інформаційних систем та їх технологій і т.п.

Спеціаліст з туризму повинен бути підготовлений до наступних видів професійної діяльності: сервісна, виробничо-технологічна, організаційна, управлінська.

Перелік можливих посад і місць роботи

Сфера діяльності випускників: підприємства, організації та держустанови, що здійснюють діяльність в сфері туризму (туристичні агенції, туроператори, екскурсійні бюро, інформаційно-краєзнавчі центри тощо). Посади, які може обіймати випускник напряму підготовки «Туризм»:

 • організатор туристичної діяльності;
 • організатор подорожей та екскурсій;
 • консультант з подорожей;
 • фахівець з туристичного обслуговування;
 • фахівець з організації дозвілля;
 • фахівець зі спеціалізованого обслуговування;
 • фахівець із санаторно-курортної справи;
 • викладач професійного навчального закладу;
 • керівник секції спортивно-краєзнавчого гуртка;
 • інструктор-методист з туризму;
 • фахівець з туристичної безпеки;
 • працівник туристичного супроводу: гід, екскурсовод, аніматор;
 • екскурсознавець;
 • туризмознавець.

Строки навчання та державна атестація

Термін навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» — 4 роки, за освітньо-професійною програмою «спеціаліст» — 1 рік та за освітньо-професійною програмою «магістр» — 1 рік.

Для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» студенти складають тестовіий державний іспит з наступних дисциплін: «Організація туризму», «Організація рекреаційних послуг», «Організація послуг харчування», «Організація екскурсійних послуг», «Організація транспортних послуг», «Організація анімаційних послуг в туризмі», «Інформаційні системи і технології в туризмі», «Економіка і ціноутворення в галузі туризму», «Маркетинг туризму», «Менеджмент туризму», «Аналіз діяльності підприємств туризму» та захищають бакалаврську роботу.

Для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» студенти складають комплексний державний іспит за фахом з наступних дисциплін: «Управління туристичним підприємством», «Міжнародний туристичний бізнес», «Міжнародні інформаційні системи в туризмі» та захищають дипломну роботу.

Для отримання освітньо-кваліфікаційного рівнів «магістр» формою державної атестації є комплексний державний іспит за фахом з наступних дисциплін: «Методика наукових досліджень», «Корпоративне управління в туризмі», «Управління регіональним розвитком в туризмі», «Міжнародний туристичний бізнес» та захист дипломної роботи.

Перелік основних дисциплін фундаментальної та професійно-практичної підготовки

Профільними дисциплінами на спеціальності «Туризм» є «Рекреаційні комплекси», «Туристичні ресурси України», «Економіка туризму», «Історія туризму», «Країнознавство», «Міжнародний туризм», «Технологія готельної справи», «Організація екскурсійних послуг», «Організація анімаційних послуг в туризмі», «Інформаційні системи і технології в туризмі», «Маркетинг туризму», «Менеджмент туризму», «Управління туристичним підприємством», «Правове регулювання туристичної діяльності».

Вимоги до абітурієнта

Прийом документів проводиться з 1 липня по 31 липня.

Документи, необхідні для вступу на факультет (ОКР «бакалавр»):

 • заява про вступ до університету;
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень і додаток до нього, оригінали або завірені копії;
 • сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (оригінали або завірені копії), видані у поточному році;
 • медична довідка за формою 086-О;
 • фотокартки розміром 3х4 см — 6 шт.
 • конверти з марками України — 4 шт.
 • Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про освіту (при поданні його копії), оригінали сертифікатів, ідентифіка ційний код (оригінал та копія) та документи, що дають право на пільги, потрібно мати з собою.

Документи, необхідні для вступу на факультет (ОКР «спеціаліст»):

 • наявність диплома бакалавра з туризму;

Документи, необхідні для вступу на факультет (ОКР «магістр»):

 • наявність диплома бакалавра з туризму;
 • володіння іноземною мовою (для складання вступного іспиту).

Анотація спеціальності

6.140101 — «Готельно-ресторанна справа» (ОКР – бакалавр)

Опис напряму підготовки

Бакалавр за напрямом «Готельно-ресторанна справа» підготовлений для виконання професійних функцій у сфері індустрії гостинності, повинен вміти здійснювати професійну та виконавчу діяльність. Об’єктом професійної діяльності випускника є надання послуг, пов’язаних з діяльністю ресторанних та готельних закладів, первинний рівень управління структурними підрозділами, операційними системами та процесами в закладах.

До видів діяльності індустрії гостинності відносяться:

·   діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування (готельні послуги);

·   діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування (послуги громадського харчування);

·   інші послуги в сфері індустрії гостинності.

До об'єктів професійної діяльності випускника відносяться:

·   майно, майнові комплекси (підприємства) індустрії гостинності;

·   інформація, результати інтелектуальної діяльності, а також нематеріальні блага, що належать суб'єктам індустрії туризму на праві власності, іншому законній підставі (за договором і т.д.) і використовуються ними для надання послуг, а також пов'язані з наданням туристичних послуг: засоби розміщення та засоби транспорту; підприємства харчування, культури, розваги та спорту; інші об'єкти;

·   інформаційні ресурси і системи, засоби забезпечення автоматизованих інформаційних систем та їх технологій і т.п.

Фахівець з готельного обслуговування повинен бути підготовлений до наступних видів професійної діяльності: сервісна, виробничо-технологічна, організаційна, управлінська.

Перелік можливих посад і місць роботи

Сфера діяльності випускників: підприємства, організації та державні установи, що здійснюють діяльність в сфері гостинності (державні та приватні підприємства готельної та ресторанної індустрії, кемпінги, мотелі, молодіжні туристичні бази, кафе, бари, SPA-готелі, санаторно-курортні заклади, органи державного управління, вищі навчальні заклади та ін.). Посади, які може обіймати випускник напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа»:

·   менеджер в готельному та ресторанному господарстві;

·   менеджер в санаторно-курортному господарстві;

·   фахівець із гостинності в місцях розміщення (готелі, туристичні комплекси та ін.);

·   фахівець з готельного обслуговування;

·   фахівець з ресторанного обслуговування;

·   науковий співробітник (рекреалогія);

·   фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального і (нематеріального) виробництва;

·   фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку;

·   фахівець з організації дозвілля, організатор туристичної та готельної діяльності

Строки навчання та державна атестація

Термін навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» - 4 роки.

Для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» студенти складають комплексний тестовий державний іспит з наступних дисциплін: «Організація готельного господарства», «Організація ресторанного господарства», «Технологія продукції ресторанного господарства», «Економіка підприємства», «Менеджмент готельно-ресторанного господарства», «Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства», «Бізнес-планування в готельно-ресторанному господарстві» та захищають бакалаврську випускну кваліфікаційну роботу.

Перелік основних дисциплін фундаментальної та професійно-практичної підготовки

Профільними дисциплінами напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа» є «Організація готельного господарства», «Організація ресторанного господарства», «Технологія продукції ресторанного господарства», «Маркетинг готельного і ресторанного господарства», «Менеджмент готельно-ресторанного господарства», «Економіка підприємства», «Бізнес-планування готельно-ресторанного господарства», «Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві», «Кулінарне мистецтво», «Інформаційні системи і технології готельно-ресторанного підприємства», «Гігієна і санітарія в галузі», «Курортна справа», «Дієтологія», «Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства» та ін.