Міжнародних економічних відносин

Отримання Україною незалежності зумовило зростання потреби у фахівцях з міжнародних відносин, Їх підготовка була покладена на три класичні університети — Київський, Львівський, Харківський. Відповідно до цього, під керівництвом доктора географічних наук, заслуженого діяча науки і техніки України, професора Голікова А. П. у 1998 році в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна була створена кафедра міжнародних економічних відносин.

За час свого існування кафедра пройшла значний шлях зі свого зростання та розвитку і здійснила вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів в галузі міжнародних економічних відносин, туристичної діяльності, розвитку вітчизняної науки.

Забезпечення навчального процесу

Викладання навчальних дисциплін здійснюється професорами, які мають науковий ступінь доктора наук, доцентами, кандидатами наук, а також викладачами зі значним педагогічним і практичним досвідом праці. Особлива увага приділяється передачі студентам економічних знань, знань з міжнародного права, іноземних мов, інформаційних технологій та комп’ютерної майстерності. Для цього використовуються лінгофонні центри, комп’ютерні класи. Крім обов’язкового вивченні англійської мови студенти, за бажанням, мають можливість вивчати німецьку, французьку, італійську, китайську, арабську та інші мови.

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів і магістрів за спеціальністю «міжнародні економічні відносини». Навчання відбувається за контрактом і за рахунок бюджетних коштів держави. Форми навчання — денна та заочна (дистанційна). Навчальний процес зорієнтовано на широке використання сучасних програмних продуктів та інформаційних технологій. Крім того, викладачами кафедри забезпечується віртуальне навчальне середовище на платформі MOODLE.

Кафедра плідно співпрацює у науковому, науково-методичному й викладацькому напрямках з Київським інститутом міжнародних відносин, кафедрами міжнародних економічних відносин Львівського й Одеського національних університетів, професори яких беруть безпосередню участь у навчальній та науковій діяльності.

Наукова робота кафедри

На кафедрі здійснюється обмін досвідом роботи, проводяться проблемні та відкриті лекції й заняття, науково-методичні семінари. Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференціях, симпозіумах і семінарах. Наукові статті співробітників публікуються як в українських наукових видіннях, так і за кордоном. Високу оцінку у наукових та педагогічних колах отримали наукові монографії співробітників кафедри, зокрема, «Трансформація міжнародних економічних відносин в епоху глобалізації» (2015 рік), підручники «Міжнародні економічні відносини» (2015 рік), «Світова економіка» (2015 рік), навчальний посібник «Вступ до спеціальності «Міжнародні економічні відносини» (2016 рік) й інші.

Доброю традицією для кафедри стало проведення щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин», яка дає змогу молодим дослідникам набути позитивного досвіду участі у наукових заходах високого рівня.

Зараз кафедра працює над науково-дослідною темою «Глобалізація та регіоналізація як вектори розвитку міжнародних економічних відносин» (керівники: професор Голіков А. П., професор Довгаль О. А.).

Аспірантура і спеціалізована вчена рада

При кафедрі функціонує аспірантура. З 2010-го року працює спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 08.00.02 — світове господарство і міжнародні економічні відносини.

Практики і міжнародне співробітництво

Протягом існування кафедри підготовлено сотні спеціалістів, які успішно працюють у різних галузях науки та виробництва; серед них отримали освіту, закінчили аспірантуру та захистили дисертації громадяни Китаю, Росії, Білорусі, Туркменістану, В’єтнаму, Ізраїлю, Марокко, Йорданії, Туреччини та інших країн.

Практична підготовка студентів кафедри міжнародних економічних відносин передбачає проходження кількох видів практик, особлива увага традиційно приділяється виробничим практикам. Основними базами для практик цього виду є комітети Верховної ради України, Міністерство закордонних справ, департаменти з міжнародного співробітництва обласних державних адміністрацій та міських виконавчих рад, а також підприємства і організації різних форм власності. Проводиться також закордонне стажування (Китай, Італія, Польща, Угорщина, Литва й інші).

Останніми роками особливого розповсюдження набуває підтримка академічної мобільності студентів: вже більше 30 бакалаврів і магістрів отримали можливість паралельного навчання за кордоном — у вищих навчальних закладах Чехії, Німеччини, Італії, Польщі та інших країн.

Працевлаштування випускників

Випускники кафедри отримують дипломи бакалаврів та магістрів з міжнародних економічних відносин. Магістрам надається кваліфікація економіст-міжнародник, перекладач, що значно підвищує їх соціальну значущість на ринку праці.

Сфера діяльності випускників: відділи зовнішньоекономічних зв’язків підприємств і фірм, туристичні агенції, торговельні представництва за кордоном, митна служба, дипломатична та консульська служба. При бажанні продовжувати навчання студенти-відмінники можуть скласти екзамени до аспірантури, при успішному закінченні якої отримають науковий ступінь доктора філософії зі спеціальності міжнародні економічні відносини.

У процесі навчання бажаючим надається можливість проходити військову підготовку, після якої вони отримують звання офіцерів запасу.

Кадри

 • Завідувач кафедри — Казакова Надія Артурівна, кандидат географічних наук, доцент.
 • Голіков Артур Павлович, доктор географічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік АН ВШ України.
 • Гончаренко Владислав Васильович, доктор економічних наук, професор.
 • Довгаль Олена Андріївна, доктор економічних наук, професор.
 • Циганов Сергій Андрійович, доктор економічних наук, професор.
 • Якубовський Сергій Олексійович, доктор економічних наук, професор.
 • Сідоров Вадим Ігоревич, кандидат економічних наук, професор.
 • Матюшенко Ігор Юрійович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, професор.
 • Гасім Салах, кандидат економічних наук, доцент.
 • Гончаренко Наталія Іванівна, кандидат економічних наук, доцент.
 • Григорова-Беренда Лариса Іванівна, кандидат економічних наук, доцент.
 • Кривуц Юрій Миколайович, кандидат економічних наук, доцент.
 • Непрядкіна Наталія Василівна, кандидат економічних наук, доцент.
 • Рєзніков Валерій Володимирович, кандидат економічних наук, доцент.
 • Алексєєва Тетяна Іванівна, кандидат економічних наук, доцент.
 • Сапогов Сергій Олексійович, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
 • Ханова Олена В’ячеславівна, кандидат географічних наук, доцент.
 • Харченко Ігор Михайлович, кандидат технічних наук, доцент.
 • Черномаз Павло Олексійович, кандидат географічних наук, доцент.
 • Шамраєва Валентина Михайлівна, кандидат історичних наук, доцент.
 • Шуба Марина Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент.
 • Дмітрієв Володимир Миколайович, доцент.
 • Касьян Світлана Анатоліївна, старший викладач.
 • Коваленко Роман Сергійович, старший викладач.
 • Іщенко Марія Олександрівна, старший викладач.
 • Шолом Аліна Сергіївна, викладач.
 • Пасмор Марина Сергіївна, кандидат економічних наук, викладач.
 • Петухова Віолетта Олегівна, кандидат економічних наук, асистент.
 • Шляхова Яна Вячеславівна, кандидат економічних наук, викладач.
 • Макарчук Катерина Олексіївна, викладач.

Навчальна робота

Кафедра забезпечує викладання дисциплін циклу загально-професійної підготовки для бакалаврів:

 • теорія міжнародних відносин,
 • міжнародна інформація та інформаційно-аналітична діяльність,
 • міжнародні організації,
 • міжнародні відносини та світова політика,
 • міжнародне публічне право,
 • дипломатична та консульська служба,
 • зовнішня політика України,
 • міжнародне приватне право,
 • демократичне врядування та культура миру,
 • дипломатичний протокол та етикет;

Цикл дисциплін професійної і практичної підготовки:

 • економіка України,
 • вступ до спеціальності МЕВ,
 • світова економіка,
 • система технологій,
 • міжнародні економічні відносини,
 • економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів,
 • міжнародні валютно-кредитні відносини,
 • теорія і практика зовнішньої торгівлі,
 • світові фінанси,
 • управління ЗЕД,
 • інвестування,
 • страхування в міжнародному бізнесі.

Спеціальні курси для спеціалістів міжнародних економічних відносин:

 • Світове фінансове середовище
 • Постсоціалістичні країни в сучасному світі
 • Міжнародне економічне право
 • Економіка міжнародних транспортних перевезень
 • Правове регулювання ЗЕД
 • Інноваційна економіка
 • Чинники успішного працевлаштування за фахом
 • Експортний потенціал і методи його оцінки
 • Транснаціоналізація світової економіки
 • Міжнародні валютні та фондові ринки

Спеціальні курси для магістрів міжнародних економічних відносин:

 • Теоретичний семінар «Актуальні проблеми світового господарства і МЕВ»
 • Міжнародне економічне право
 • Вища освіта та Болонський процес
 • Правове регулювання ЗЕД
 • Стратегія регіонального розвитку:європейський контекст
 • Міжнародні валютні та фондові ринки
 • Інноваційна економіка
 • Україна в системі світогосподарських зв’язків
 • Євроінтеграція
 • Електронна комерція в МЕВ
 • Глобальні проблеми сучасності

Анотація спеціальності:

 • Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»
 • Спеціальність: 056 «Міжнародні економічні відносини»
 • Освітня програма (спеціалізація): «Міжнародні економічні відносини»
 • Рівень вищої освіти: бакалавр, магістр
 • Кваліфікація: бакалавр з міжнародних економічних відносин, магістр з міжнародних економічних відносин, перекладач

Вимоги до абітурієнта

Прийом документів проводиться з 1 липня поточного року.

Документи, необхідні для вступу на факультет (ОКР «бакалавр»):

1. заява про вступ до університету;

2. документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень і додаток до нього, оригінали або завірені копії;

3. сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (оригінали або завірені копії), видані у поточному році;

4. медична довідка за формою 086-О;

5. фотокартки розміром 3×4 см — 6 шт.

6. конверти з марками України — 4 шт.

7. паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про освіту (при поданні його копії), оригінали сертифікатів, ідентифікаційний код (оригінал та копія) та документи, що дають право на пільги, потрібно мати з собою.

Сертифікати ЗНО:

1.українська мова та література

2.математика

3.іноземна мова або географія

Документи, необхідні для вступу на факультет (ОКР «магістр»):

1. наявність диплома бакалавра з міжнародних відносин або міжнародних економічних відносин;

2. володіння іноземною мовою (для складання вступного екзамену).


Анотація спеціальності: міжнародна інформація

6.030204 — бакалавр з міжнародної інформації

Опис напряму підготовки

Фахівець із міжнародної інформації готується до виконання професійних функцій відповідно до Національного класифікатора України: «Класифікація видів економічної діяльності» ДК 009: 2010 з узагальненим об’єктом діяльності:

 • система дій і правил у правових, політичних, економічних та інформаційних відносинах між державами,
 • процеси пошуку, обробки, передачі та поширення інформації про життя та політичні події в зарубіжних державах.

Перелік можливих посад і місць роботи

Фахівець із міжнародної інформації відповідно до Національного класифікатора України: «Класифікатора професій» ДК 003:2010 здатний виконувати професійну роботу за кваліфікацією 3439 «Фахівець із міжнародної інформації» і може займати наступні первинні посади:

 • помічник інформаційного аналітика,
 • помічник аналітика комп’ютерних систем,
 • помічник рекламіста,
 • помічник експерта із суспільно-політичних питань,
 • помічник політичного оглядача.

Випускники, які здобули базову вищу освіту за напрямом підготовки «Міжнародна інформація», відповідно до стандартів вищої освіти України можуть отримати повну вищу освіту за освітнім рівнем магістра за кваліфікаціями «Інформаційний аналітик-міжнародник» і «Перекладач» та в подальшому займатися інформаційно-аналітичною, науково-педагогічною або науково-дослідною діяльністю в галузі міжнародних відносин в міністерствах і відомствах, корпоративних структурах і суспільних організаціях, інформаційних, рекламно-інформаційних та інформаційно-видавничих агентствах, телерадіокомпаніях, міжнародних організаціях, спецслужбах на посадах:

 • інформаційного аналітика-міжнародника,
 • аналітика-міжнародника у сфері друкованих та електронних засобів масової інформації,
 • аналітика-референта прес-служби зовнішньополітичних відомств та дипломатичних установ,
 • аналітика комп’ютерних систем и комп’ютерних комунікацій,
 • спеціаліста з комунікативних технологій у галузі міжнародної реклами,
 • спеціаліста з політичного консалтингу,
 • експерта із суспільно-політичних питань,
 • спеціаліста з питань інформаційної безпеки (з інформаційних операцій, протидії маніпулятивному впливу),
 • наукового співробітника у сфері міжнародних інформаційних відносин,
 • викладача вищого навчального закладу, перекладача.

Строки навчання та державна атестація

Нормативний термін навчання (денна форма) за освітньо-професійною програмою бакалавра — 3 роки і 10 місяців.

Формами державної атестації є складання тестового державного екзамену за фахом та захист дипломної роботи бакалавра.

Перелік основних дисциплін фундаментальної та професійно-практичної підготовки

Профільними дисциплінами напряму підготовки «Міжнародна інформація» є:

 • історія міжнародних відносин,
 • етика ділового спілкування,
 • інформаційне суспільство,
 • інформатика,
 • прикладна інформатика,
 • сучасні інформаційні системи і технології,
 • комп’ютерне оброблення даних,
 • системний аналіз,
 • країнознавство,
 • іноземна мова (англійська),
 • іноземна мова спеціальності (англійська),
 • теорія та практика перекладу (англійська),
 • друга іноземна мова (німецька або французька),
 • вступ до спеціальності «Міжнародна інформація»,
 • основи міжнародних інформаційних відносин,
 • теорія та практика комунікацій,
 • теорія міжнародних відносин,
 • теорія масової комунікації,
 • міжнародне інформаційне право,
 • дипломатична та консульська служба,
 • інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах,
 • конфліктологія та теорія переговорів,
 • зв’язки з громадськістю,
 • міжнародна інформація,
 • міжнародні інформаційні системи та технології,
 • міжнародні організації,
 • дипломатичний протокол і етикет,
 • інформаційно-пошукові та експертні системи,
 • бази даних,
 • комп’ютерний дизайн WEB-сторінок,
 • архітектура сучасних інформаційних систем і мереж,
 • електронний уряд,
 • системи штучного інтелекту,
 • журналістська етика,
 • журналістські жанри,
 • інформаційні кампанії,
 • прес-служба,
 • радіотележурналістика,
 • інтернет-журналістика,
 • зв’язки з громадськістю в міжнародних відносинах,
 • сучасні інформаційні агенції,
 • сучасні психотехнології,
 • теорія та практика реклами,
 • державний брендінг в міжнародних відносинах, іміджелогія.

Вимоги до абітурієнта

Прийом документів проводиться з 1 липня поточного року.

Документи, необхідні для вступу на факультет (ОКР «бакалавр»):

1. заява про вступ до університету;

2. документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень і додаток до нього, оригінали або завірені копії;

3. сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (оригінали або завірені копії), видані у поточному році;

4. медична довідка за формою 086-О;

5. фотокартки розміром 3×4 см — 6 шт.

6. конверти з марками України — 4 шт.

7. паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про освіту (при поданні його копії), оригінали сертифікатів, ідентифікаційний код (оригінал та копія) та документи, що дають право на пільги, потрібно мати з собою.

Knowledge of foreign language (for entrance exam).


Контакти:

Завідувач кафедри: Казакова Надія Артурівна, кандидат географічних наук, доцент

E-mail: meo@karazin. ua

Телефон: 707-51-60