Міжнародного права

Історія

Кафедру «Міжнародного права» відроджено в Харківському університеті в 2011 році. Кафедра міжнародного права є невід’ємною складовою частиною факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського  національного університету імені В.Н. Каразіна.

Завідувач кафедри — кандидат юридичних наук, доцент Людмила Вікторівна Новікова.

Абітурієнту

Навчання відбувається за бюджетною формою та за контрактом. Форма навчання денна.

В процесі навчання студентам надається можливість проходити військову підготовку, після якої вони отримують звання офіцерів запасу.

Сфера діяльності випускників: органи законодавчої, виконавчої та судової влади, правоохоронні органи та правозахисні, відділи зовнішньоекономічних зв’язків підприємств, митна служба, податкова служба, дипломатична та консульська служба, ринок фінансових послуг (див. нижче Перелік можливих посад і місць роботи). 

Наука

Основні напрямки наукових досліджень кафедри: право міжнародних організацій, тероризм, відповідальність у міжнародному праві, міжнародне кримінальне право (зав. каф., к.ю.н., доц. Новікова Л.В.), питання конституційного регулювання проходження військової служби, забезпечення національної безпеки України, врегулювання міжнародних збройних конфліктів та забезпечення міжнародного правопорядку, питання формування системи військової безпеки Європейського Союзу, порівняльне конституційне право (к.ю.н. Григоренко Є.І. доц. каф.), транснаціональні та трансграничні злочини; вбивства, вчинені організованими групами, порівняльне кримінальне право, судові системи та порівняльне судове право (к.ю.н. Здоровко С.Ф. доц. каф.), міжнародні ринки капіталу, регулювання ринків в кризових умовах, світова економіка (к.е.н. Навроцький О.О. доц. каф.), питання державно-правового розвитку України, держав СНД, державного устрою країн Близького Сходу;  організація діяльності органів поліції в державах Європейського Союзу, правничі системи сучасності (к.ю.н. Передерій О.С. доц. каф.), порівняльне цивільне право, правове регулювання ринку фінансових послуг, міжнародне приватне право, правове регулювання туристичної діяльності (к.ю.н. Файєр О.А. доц. каф.), принципи цивільного права; сімейне право; договірне право (к.ю.н. Тобота Ю.А. ст. викл. каф.), правове регулювання банківських послуг (викл. каф. Стоянова О.Є.), правове регулювання туристичних послуг (викл. каф. Луппа В.А.).

На кафедрі діє студентський науковий гурток. З 2011 року співробітники кафедри опублікували 11 статей, 1 посібник та взяли участь у роботі 7 конференцій, присвячених актуальним міжнародно-правовим питанням.

 Кадри

Сьогодні на кафедрі працює 11 викладачів, серед них 8 кандидатів юридичних наук та 1 — кандидат економічних наук.

Завідувач кафедри — Новікова Людмила Вікторівна, кандидат юридичних наук, доцент. Майдан Свободи 6, ауд. 2-62. Тел.: 705-10-59.

Файєр Олена Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент.

Григоренко Євген Іванович, кандидат юридичних наук, доцент.

Передерій Олександр Сергійович, кандидат юридичних наук, доцент.

Здоровко Сергій Федорович, кандидат юридичних наук, доцент.

Козлов Володимир Іванович, кандидат юридичних наук, доцент.

Навроцький Олексій Олексійович, кандидат економічних наук, доцент.

Тобота Юрій Анатолійович, кандидат юридичних наук, старший викладач.

Луппа Валерія Анатоліївна, викладач.

Стоянова Олена Євгенівна, викладач.

Навчальна робота

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін для професійної  підготовки «бакалавр»: теорія держави і права; загальна історія держави і права; історія держави і права України; римське право; порівняльне  конституційне право; судові системи та порівняльне судове право; основи наукових досліджень, історія політичних і правових вчень; історія міжнародного права; правові системи сучасності; порівняльне цивільне право; порівняльне адміністративне право; міжнародне публічне право;  універсальна і регіональна система захисту прав людини; порівняльне кримінальне право; міжнародна інформація; міжнародна організації; міжнародне публічно право;  порівняльний кримінальний процес; порівняльний цивільний процес; міжнародне трудове право; міжнародне економічне  право; право зовнішніх зносин; право міжнародних договорів; міжнародне морське право; матеріальне право Євросоюзу; міжнародне приватне морське право; міжнародне приватне право; приватна юридична практика; право міжнародних організацій; вступ до  права ЄС; антимонопольне право; правове регулювання страхової діяльності; правове регулювання ринку цінних паперів; нотаріат; актуальні проблеми міжнародного приватного права.

Анотація спеціальності: міжнародне право

Денна форма навчання за державним замовленням та на контрактній основі.

ОКР «Бакалавр»

Галузь знань 0302 «Міжнародні відносини»

Напрям підготовки 6.030202 «Міжнародне право»

Кваліфікація: бакалавр з міжнародного права.

Перелік можливих посад і місць роботи

Фахівці з міжнародного права можуть:

• займатися аналітичною, прогностичною, консультативною роботою у сфері міжнародних відносин;

• брати участь у дипломатичних переговорах і зустрічах;

• аналізувати міжнародну інформацію;

• здійснювати наукові дослідження у галузі гуманітарних та суспільних наук;

• досліджувати світовий ринок та тенденції його розвитку;

• займатися консультативною, експертною діяльністю у міністерствах та відомствах.

На ринку праці фахівці, які готувалися за напрямом підготовки «Міжнародне право» із галузі знань «Міжнародні відносини» мають можливість працювати в:

• органах державної влади, правоохоронних та правозахисних органах;

• дипломатичних та консульських установах;

• податковій адміністрації;

• підрозділах митної служби;

• наукових, науково-виробничих, виробничих об’єднаннях і підприємствах;

• банківських та небанківських фінансових установах;

• організаціях та підприємствах недержавних форм власності.

Строки навчання та державна атестація

Термін навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» — 4 роки.

Форми державної атестації — захист в ДЕК дипломної роботи та складання комплексного державного екзамену за фахом «Міжнародне право».

Випускники, які здобули базову вищу освіту за напрямом підготовки«Міжнародне право» можуть, згідно до державних стандартів, отримати повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра та отримати кваліфікацію «Юрист-міжнародник», «Перекладач».

Вимоги до абітурієнта

Перелік конкурсних предметів Українського центру оцінювання якості освіти:

• українська мова та література;

• іноземна мова (профільний предмет, від 140 балів);

• всесвітня історія або географія.

Прийом документів абітурієнта проводиться з 1 липня.

Документи, що необхідні для вступу:

• Заява про вступ до університету;

• Паспорт або свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта (оригінал + 1 копія );

• Ідентифікаційний код (оригінал + 1 копія );

• Документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень і додаток до нього (оригінал + 2 копії);

• Сертифікати Зовнішнього незалежного оцінювання та додаток до нього,  (оригінали + 2 копії);

• Військовий квиток (оригінал + 1 копія );

• Документи, що дають право на пільги (оригінал + 1 копія );

• Медична довідка за формою 086-О;

• Фотокартки розміром 3*4 см — 6 шт.

• Конверти з марками України — 4 шт.

Контакти кафедри: Майдан свободи 6, ауд. 264, тел. 7051059, е-mail: mpdepartment@ukr.net