Прикладної психологіїКафедру було засновано у 1992 році у зв’язку з розширенням сфер сучасної психологічної практики на факультеті фундаментальної медицини, згодом її було переведено на біологічний факультет та перейменовано на кафедру «Прикладної психології». З 2000 року кафедра входить до складу факультету психології Харківського національного університету імені В. Н.Каразіна.

Наразі обов’язки завідувача кафедри виконує доктор психологічних наук Ірина Володимирівна Кряж.

Науково-дослідна та викладацька робота кафедри прикладної психології безпосередньо пов’язана з ім’ям її завідувача, декана факультету психології університету (2000–2008 рр.), доктора психологічних наук, професора О. М. Лактіонова.

О. М. Лактіонов — видатний фахівець у галузях психодіагностики, політичної психології, психології індивідуального досвіду. Він перший у радянській та вітчизняній психології зробив спробу теоретичного та експериментального дослідження індивідуального досвіду в системі сучасних понять психології. Основні положення його теорії викладено у монографії «Координаты индивидуального опыта», у якій відображено історичні та методолого-категоріальні аспекти проблеми людського досвіду. Вперше в Україні було теоретично та експериментально досліджено структурно-динамічну організацію індивідуального досвіду. Основні дослідження та авторські розробки, які були пов’язані з характером трансформації досвіду особистості у перехідний період, відображені у науковій темі кафедри «Сучасні психологічні феномени масової та індивідуальної свідомості в українському суспільстві» (2004–2006 рр.), що має велике значення для розвитку української психології.

Вагомий внесок у розвиток вітчизняної політичної психології був здійснений професором О. М. Лактіоновим на підставі досліджень сучасних проблем політичної психології, іміджу політичного лідеру, психології політичного суб’єкта, психології політичної еліти, психології влади, масової політичної психології, електоральної психології. Основні досягнення відображені у науковій темі кафедри прикладної психології «Психологія взаємостосунків політичних лідерів і мас» (2000–2002 рр.), яка здійснювалася під керівництвом завідувача кафедри О. М. Лактіонова. У 2001–2008 роки професор О. М. Лактіонов займав посаду віце-президента Всеукраїнської Асоціації політичних психологів України, з 2003 року очолював Харківський осередок Всеукраїнської Асоціації політичних психологів України.

Результати та унікальні висновки його досліджень були надруковані у більш ніж 80 наукових працях, серед яких найпомітніші: «Політична психологія: на шляху до нової парадигми», «До питання про предмет, структуру, категоріально-понятійний апарат політичної психології», «Деякі психологічні передумови формування масової свідомості» тощо.

Робота у інноваційному індивідоцентрованому підході, що був започаткований професором О. М. Лактіоновим, продовжується його аспірантами та викладачами на кафедрі прикладної психології.

У рамках міжнародної співпраці з університетами м. Бєєр-Шева (Ізраїль), м. Хаген (Німеччина) з підготовки психологів-фахівців О. М. Лактіоновим вперше в Україні було започатковано на факультеті психології дистанційно-заочна форма навчання.

З 2002 року професор О.М. Лактіонов очолював спеціалізовану Вчену раду з захисту кандидатських та докторських дисертацій.

На кафедрі прикладної психології працюють 19 висококваліфікованих спеціалістів, із них — 4 доктори психологічних наук, 10 кандидатів психологічних наук, майже весь склад кафедри — випускники відділення та факультету психології університету.

Основні напрямки досліджень кафедри мають виразну соціально-психологічну спрямованість та орієнтовані на розв’язання конкретних психологічних завдань, що здатен вирішувати фахівець-психолог у сучасному трансформаційному суспільстві. До них належать: етнопсихологія та клінічна психодіагностика; психологічні проблеми соціальних девіацій; проблеми екологічної самосвідомості; практична психологія у маркетінгу та рекламі; правосвідомість, сучасні проблеми пенітенціарної психології; методологія та методика сучасної психодіагностики; проблеми еволюційної психології; психологія міжособистісних стосунків та групової динаміки; психологія впливу; психологія політичних суб’єктів; психолінгвістика; психологія підприємства; PR-технології; історична психологія; сучасні технології навчання.

Викладачами кафедри отримано 14 міжнародних грантів, серед яких Грант Центрально-Європейського університету на дослідження за темою: «Вивчення етнонаціональних уявлень в Україні та їх вплив на міжнаціональні відношення», Грант Фонду Сороса і Міністерства освіти і науки України на дослідження за темою: «Розвиток екологічних уявлень в процесі між особистої взаємодії (на прикладі екологічних ігор)», а також написання навчального посібника з загальної та прикладної етнопсихології, Грант Фонду МакАртуров на дослідження за темою: «Майбутнє в уявленнях мешканців східної та західної України: фактор стабільності чи показник напруги?», Грант Національної ради США з східно-європейських досліджень на дослідження за темою: «Пам’ять, історія та ідентичність у бувшому Радянському Союзі», Грант Інституту відкритого суспільства на дослідження за темою: «Розвиток європейської ідентичності у школярів і студентів України», Грант Університету Мельбурна на дослідження за темою «Крос-культурне вивчення розвитку етнічної й расової толерантності», Грант ІНТАС та інші.

До основних проектів та розробок кафедри можна віднести Міжнародний проект «Адаптація емігрантів та іммігрантів» (1996 рік); «Психологія взаємостосунків політичних лідерів і мас» (2001–2003 роки); Міжнародний проект «Підготовка психологів-менеджерів по роботі з персоналом, організації виробництва» (2002–2005 роки). Крім того, співробітники кафедри є учасниками групового проекту «Розвиток національної, етнолінгвістичної та релігіозної ідентичності у дітей і підлітків, що мешкають в СНД». Також у рамках комплексної програми «Психологічне забезпечення пенітенціарних службовців та засуджених в умовах діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України» співробітниками кафедри ведуться наукові дослідження з вивчення психологічних особливостей засуджених та особливостей особистості вихователів і колективу співробітників виправних закладів (2008–2013 роки). Викладачами кафедри видано низку наукових праць, серед яких монографії «Психологія індивідуального досвіду» (О. М. Лактіонов), «Ідентичність: філософський та психологічний аналіз» (В. М. Павленко у співавторстві).

В рамках обміну науковим досвідом, написання навчальних посібників, розробок сумісних науково-дослідницьких програм, а також проведення міжнародних та всеукраїнських конференцій кафедра співпрацює з науково-дослідними установами, вищими навчальними закладами України та зарубіжжя, серед яких Інститут соціальної та політичної психології АПН України, Інститут психології Г. С. Костюка АПН України, Дніпропетровський національний університет, Московський державний університет імені М.В.Ломоносова, університет Палермо, університет Мельбурна, Пенсільванський університет та інші. Кафедра ініціює проведення всеукраїнських та міжнародних конференції з питань прикладних аспектів сучасної психології.

Співробітниками кафедри викладаються основні курси та спецкурси на факультеті, серед яких: загальна психологія, соціальна психологія, основи групової динаміки, техніки соціально-психологічного тренінгу, психологія підприємництва, пенітенціарна психологія, психологія девіантної поведінки дітей та підлітків, організаційна психологія, психофізіологія, психодіагностика, психологія творчості, психологія реклами, етнопсихологія, екологічна психологія, патопсихологія, клінічна психодіагностика, психофізика, психологія конфлікту, політична психологія, психологія політичного іміджу та інші. Курси викладаються за авторськими програмами з використанням тренінгових технологій. Кафедра здійснює фахову підготовку спеціалістів для закладів Державного департаменту України з питань виконання покарань, а також приймає участь у перепідготовці фахівців. Крім того, кафедра забезпечує викладання психологічних дисциплін на факультетах університету. Для забезпечення навчального процесу викладачами кафедри видаються підручники, навчальні посібники та методичні рекомендації: «Загальна та прикладна етнопсихологія», «Етнопсихологія», «Практикум з медичної психодіагностики» (В. М. Павленко у співавторстві), «Основи пенітенціарної психології» (Н. П. Крейдун, О. М. Лактіонов, А. В. Сорока, С. І. Скоков), «Загальна психологія» (О. Є. Поліванова у співававторстві), «Соціально-психологічні технології індивідуальної та групової роботи з засудженими жінками в пенітенціарних умовах» (Н. П. Крейдун, О. Є. Поліванова, Л. М. Яворовська, С. Г. Яновська ) та інші.

Для впровадження в навчальну роботу зі студентами та аспірантами комплексного психодіагностичного підходу, проведення експериментальних і психодіагностичних досліджень на кафедрі створено навчальну лабораторію психодіагностики. У роботі лабораторії передбачається налагодження міжгалузевого і міжнародного співробітництва з іншими навчальними лабораторіями, науковими і прикладними організаціями, а також залучення студентів і аспірантів до участі в колективних (міжгалузевих або міжнародних) навчально-дослідницьких і навчально-практичних проектах. Робота сучасної лабораторії здійснюється у двох напрямках. Одним із напрямків діяльності лабораторії психодіагностики є формування сучасної бібліотеки тестових й інших психодіагностичних методик та повних психометричних характеристик до них. Другим напрямком роботи лабораторії є створення нових, оригінальних психодіагностичних методик, серед яких методика ВЦСД (визначення цільової структури діяльності), модифікація методики для диференційної діагностики психопатичних особистостей та хворих на невроз, проективна методика незавершених речень «Актуальні адаптаційні установки».

На кафедрі розробляються психотехнології передвиборчих кампаній, іміджевого супроводження політичних лідерів, здійснюється політико-психологічне та бізнес-консультування. На кафедрі здійснюється психологічна діагностика для профорієнтації, профвідбору та профдобору. Постійно ведеться робота у пенітенціарних закладах.