Російської мови

Власний сайт: http://www-philology.univer.kharkov.ua/katedras/katedra_ru_m.html

Завідувач кафедри — Педченко Людмила Вадимівна, кандидат філологічних наук, доцент. На кафедрі працюють 14 викладачів, серед яких 2 професори та доктори наук, 9 доцентів та кандидатів наук, 3 старших викладача без наукового ступеня.

Традиції кафедри щодо викладання та науково-дослідницької роботи сягають початку ХІХ толіття, коли був заснований Харківський імператорський університет, в якому існувало словесне відділення. У різні часи тут працювали такі відомі науковці, як І.І Срезнєвський, П. О. Лавровський, О. О. Потебня, Д. М. Овсянико-Куликовський, Б. М. Ляпунов, Г. А. Ільїнський, С. М. Кульбакіна та інші. У ХХ столітті історія кафедри російської мови безпосередньо пов’язана з науково-дослідною кафедрою Харківського інституту народної освіти імені О. О. Потебні, утвореного внаслідок різних перетворень імператорського Харківського університету, а потім з кафедрою мовознавства відновленого Харківського державного університету. У 40-ві роки з неї відокремлюється кафедра російської мови. Нею керували відомі славісти та русисти: Л. А. Булаховський, М. М. Баженов, О. М. Фінкель, В. П. Бесєдіна-Невзорова, Г. І. Шкляревський, а також їх вихованці, серед яких проф. Л. О. Бикова, проф. Є. Х. Широкорад , доц. Н. В. Бойко, доц. Маринчак В. А., доц. Є. М. Ткаченко, проф. Шевелєв В.М., доц. Л. Р. Савченко, доц. Т. М. Смирнова, доц. Г. Н. Карнаушенко, доц. О. В. Чернцова, доц. Л. В. Педченко та інші.

Кафедра здійснює підготовку філологів, учителів середніх шкіл, гімназій, ліцеїв зі спеціальності «російська мова», забезпечуючи вивчення російської мови у синхронному та діахронічному аспектах. Цикл історичних дисциплін складають: старослов’янська мова та історія російської мови. «Сучасна російська мова» як дисципліна охоплює фонетику, лексику, морфеміку та словотвір, морфологію, синтаксис. Функціональні різновиди російської мови розглядаються у курсах: діалектологія, основи культури мовлення та стилістики. Зв’язки російської мови та її типологічні особливості вивчаються у курсах польської та болгарської мов. Ширше знайомство із слов’янськими мовами та іншими слов’янськими етносами, їхньою культурою та історією здійснюється у курсах «Вступ до слов’янської філології» і «Сучасна українська мова». Кафедра пропонує студентам спеціальні курси, тематика яких варіюється, але загальна їх спрямованість залишається актуальною: це або поглиблення окремих, складних тем загальних курсів, або ознайомлення з новими досягненнями в галузі вивчення російської мови, або історіографічні розвідки, пов’язані з розвитком наукової думки в Харківському національному університеті за 200 років його існування.


З 2004 року кафедра почала підготовку фахівців зі спеціальності «Видавнича справа та редагування», у зв’язку з чим ведеться викладання таких дисциплін, як «Коректура тексту», «Практична стилістика російської та української мов», «Редагування (загальний курс)», «Орфографія» та ін. Під керівництвом викладачів кафедри студенти проходять коректорську практику в провідних видавництвах міста.

Проблематика та напрямки наукових досліджень членів кафедри на сучасному етапі пов’язані із темою: «Російська мова як об’єкт порівняльно-історичного, лінгвокультурологічного, когнитивного та соціолінгвістичного дослідження».

При кафедрі існує аспірантура. Підготовку до викладання російської мови у вузах, удосконалення в дослідницькій роботі при кафедрі здійснюють 8 аспірантів. Однією з форм керівництва дослідженнями аспірантів є науковий аспірантський семінар. Про успішне керівництво аспірантами, зокрема, свідчить захист 4 кандидатських дисертацій у 2004–2005 роках. Ще 2 дисертації представлені до захисту.

Результати наукової роботи співробітників кафедри відбиті в монографіях, багаточисельних статтях і доповідях на конференціях різних рівнів (Москва, Санкт-Петербург, Вороніж, Київ, Ялта, Житомир та ін.). Серед останніх видань: В.А. Маринчак “Интенциональное исследование ценностной семантики в художественном тексте» — Х.: Фолио, 2004. – 287 с.


Кафедра співпрацює із середніми школами (ЗОШ № 11, ЗОШ № 54, Протопопівська ЗОШ І–ІІІ ступенів), гімназіями й ліцеями (ліцей № 89), бере участь у підготовці та проведенні олімпіад і конкурсів з російської мови для школярів області.

Науковці кафедри постійно підтримують творчі контакти із вченими-русистами у Австрії, Болгарії, Польщі, Росії, Білорусі, КНР.