Соціально-економічної географії та регіонознавства

Власний сайт: http://soc-econom-region.univer.kharkov.ua

Абітурієнту

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за напрямом підготовки «Географія» та спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Економічна та соціальна географія» і за спеціалізаціями: «Світове господарство та регіональна економіка» і «Розміщення продуктивних сил та регіонознавство», планується відкриття спеціалізації «Рекреація та екскурсійна діяльність».

Навчання проводиться за денною та заочною формами (за державним замовленням та на контрактній основі). Термін навчання для отримання кваліфікаційного рівня бакалавра — 4 роки (денна форма), 5 років (заочна форма) та для кваліфікаційного рівня магістр, спеціаліст — 1 рік (денна і заочна форма).

Фахову підготовку здійснюють 4 доктори наук, професори, 9 кандидатів наук, доцентів.

На кафедрі викладаються професійно-орієнтовані та спеціальні дисципліни: «Основи суспільної географії, «Основи соціальної географії», «Географія світового господарства», «Регіональна економічна і соціальна географія», «Географічні інформаційні системи», «Регіональні проблеми стійкого розвитку», «Географічне моделювання», «Регіонознавство», «Екскурсознавство», «Менеджмент підприємницької діяльності», «Маркетинг», «Геополітика», «Медична географія», «Рекреаційна географія», «Географія міжнародного туризму», «Зовнішньоекономічні зв’язки України» та інші. Велика увага приділяється освоєнню комп’ютерної техніки та її застосуванню в навчальній і науково-дослідницькій роботі студентів. Студенти вивчають дві іноземні мови. При кафедрі є дві навчальні та дві науково-дослідні лабораторії.

Навчальні та виробничі практики студентів проводяться не лише у межах свого регіону, а й в інших регіонах України, зокрема на Закарпатті, Донбасі, у Криму, Львові, Києві, Чернівцях та в країнах близького зарубіжжя, зокрема в Росії, Білорусі, Румунії. Щорічно в рамках виробничої практики проводиться комплексна навчально-дослідницька експедиція в районах Харківської області.

Випускники кафедри працюють в органах державного управління, у тому числі в комітетах Верховної Ради України, в науково-дослідних установах, середніх, середніх спеціальних та вищих навчальних закладах, у банківських та комерційних структурах.

Завідує кафедрою доктор географічних наук, професор Людмила Миколаївна Нємець.

З історії кафедри

Кафедру економічної географії геолого-географічного факультету Харківського університету було засновано 1934 року. У 2002 році кафедра отримала назву кафедри «соціально-економічної географії і регіонознавства». В сучасних наукових дослідженнях робиться акцент на соціальну складову в системі «Природа — Людина — Господарство». Розвиток досліджень відбувається в контексті стратегії стійкого розвитку.

  • 1934 рік — заснування кафедри економічної географії. Напрямок роботи — економіко-географічні характеристики областей УРСР.
  • У 60-ті роки кафедра розробляє наукову тематику з розміщення продуктивних сил Донецько-Придніпровського економічного району.
  • 1970-ті роки — робота кафедри над темою «Районний територіально-виробничий комплекс Північного Сходу УРСР», участь у міжкафедральній темі «Розробка конкретних рекомендацій по раціональному природокористуванню, охороні природи і рекреації в умовах півдня Європейської території країни».
  • 1993 рік — кафедра соціально-економічної географії і міжнародних економічних відносин.
  • 2001 рік — кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства.

Кадровий склад

Фахову підготовку здійснюють 4 доктори наук, професори, 9 кандидатів наук, доцентів, які забезпечують освітню підготовку студентів із застосуванням сучасних методів та новітніх технологій навчання.

Навчальний процес

На кафедрі викладаються професійно-орієнтовані дисципліни: «Основи суспільної географії», «Основи соціальної географії», «Географія світового господарства», «Регіональна економічна і соціальна географія», «Економічна і соціальна географія України», «Географічні інформаційні системи» та інші.

Серед спецкурсів, що викладаються на кафедрі — «Стійкий розвиток», «Регіонознавство», «Екскурсознавство», «Менеджмент підприємницької діяльності», «Геоурбаністика», «Маркетинг», «Геополітика», «Медична географія», «Рекреаційна географія», «Географія міжнародного туризму», «Техніко-економічні основи виробництва», «Зовнішньоекономічні зв’язки України» та інші. Велика увага приділяється освоєнню комп’ютерної техніки та її застосуванню в навчальній і науково-дослідницькій роботі студентів. Студенти вивчають дві іноземні мови.

Заняття з окремих дисциплін проводяться у спеціалізованих установах: на Харківській обласній станції юних туристів, в Українському НДІ екологічних проблем та в Музеї природи.

ККафедра має договори про співробітництво з низкою українських та зарубіжних вищих навчальних закладів: Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Львівським національним університетом імені Івана Франка, Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, Ужгородським національним університетом, Бєлгородським державним університетом (Росія), Могильовським державним університетом імені А. А. Кулешова (Білорусь), Університетом імені Стефана Великого м. Сучава (Румунія).

На першому курсі студенти відвідують промислові підприємства та заклади соціальної сфери м. Харкова, де знайомляться з технологією виробництва та особливостями функціональної структури установ.

На другому курсі студенти проходять практику в різних регіонах України, зокрема на Закарпатті, Донбасі, у Криму, Львові, Києві, Чернівцях, Полтаві, Запоріжжі, Сумах, Умані та інших містах; в країнах близького зарубіжжя, зокрема в Росії, Білорусі, Румунії. Студенти другого та третього курсу проходить навчання в туристичній компанії “Tez Tour” (Туреччина, м. Анталья). Студенти третього курсу у рамках виробничої практики беруть участь у комплексній навчально-дослідницькій експедиції в районах Харківської області.

На четвертому та п’ятому курсі студенти проходять виробничу практику у науково-дослідних установах НАН України і в організаціях та установах м. Харкова.

Під час педагогічних практик студенти, працюючи в школах Харкова і області, отримують навички з методики викладання географії. Асистентські практики на кафедрі для студентів-магістрів створюють необхідну базу для подальшого викладання соціо-економіко-географічних дисциплін.

Кафедра дбає про організацію дозвілля студентів. Навчальний рік починається Святом першокурсника. Проводяться свята: День студента, Новий рік, Свято випускника та інші, під час яких студенти мають можливість розкрити свої творчі здібності.

Традицією стало проводити Свято відмінників, які отримують нагороди за наполегливу працю та успіхи в навчанні.

На кафедрі щорічно виходить поетична збірка авторських творів студентів та викладачів.

Для студентів організовуються екскурсії, спортивні змагання, туристичні подорожі тощо.

Теоретична та практична підготовка студентів кафедри здійснюється не лише в навчальних лабораторіях університету, а і на Обласній станції юних туристів, в Музеї природи, в Українського науково-дослідному інституті екологічних проблем.

Значна увага приділяється освоєнню студентами комп’ютерної техніки, вивченню іноземних мов з початкового рівня (англійської, німецької, французької, китайської тощо). Кафедра має дві навчальні та дві науково-дослідні лабораторії, в яких студенти мають можливість користуватися комп'ютерами та інтернетом. Бібліотечний фонд кафедри налічує понад 750 примірників, якими користуються студенти під час підготовки до занять.

На кафедрі навчаються понад 180 студентів, серед яких близько 40 іноземців.

Кафедрою організовано роботу студентського дискусійного клубу, щорічно проводяться дві міжнародні конференції, наукові семінари та форуми. Наші студенти є переможцями низки наукових робіт, стипендіальних програм тощо, а також мають змогу бути учасниками різних конференцій національного та міжнародного рівнях, що проводяться у Дніпропетровську, Києві, Луганську, Львові, Чернівцях, Сімферополі, Бєлгороді, Москві та Санкт-Петербурзі.

Найкращі студенти мають змогу навчатися в аспірантурі та захищати дисертації у Спеціалізованій вченій раді, яка функціонує на кафедрі.

На старших курсах студенти мають можливість одночасно навчатися за індивідуальним планом та працювати.

Наукова робота

Важливим елементом навчальної та науково-дослідної роботи студентів є діяльність дискусійного клубу. На його засідання студенти під керівництвом викладачів та аспірантів готують доповіді з проблем сучасних суспільно-географічних досліджень, а також беруть участь у їх обговоренні. Проводяться дискусійні засідання за результатами навчально-дослідницької експедиції тощо.

У 2007 р. на кафедрі відкрито навчально-дослідну лабораторію регіональних суспільно-географічних досліджень.

Кафедрою проводяться щорічні міжнародні науково-практичні конференції «Регіон: стратегія оптимального розвитку» та студентські конференції «Регіон: суспільно-географічні аспекти», в яких беруть участь провідні науковці, а також аспіранти, здобувачі і студенти українських та зарубіжних вищих навчальних закладах.

Кафедрою у 2005 році засновано наукове видання «Часопис соціально-економічної географії», яке має статус фахового видання ВАК і яке дає можливість молодим науковцям, аспірантам, а також студентам публікувати наукові праці за результатами досліджень.

У 2009 році на факультеті відкрито Спеціалізовану вчену раду (К 64.051.23) з захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 11.00.02. — «Економічна та соціальна географія».