Геології

Власний сайт: http://geologia.univer.kharkov.ua/

Кафедра геології готує бакалаврів (строк навчання — 4 роки денна форма навчання, 5 років заочна форма навчання), спеціалістів і магістрів (строк навчання — 1 рік, 6 місяців денна та заочна форми навчання) геології.

Для вступу на факультет геології, географії, рекреації і туризму на спеціальність Геологія (6.040103) необхідним є наявність сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з:

– українська мова та література;

– історія України;

– географія або іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська).

Випускники кафедри успішно працюють у науково-дослідних інститутах та геологічних підприємствах практично в усіх країнах СНД, а також в країнах дальнього зарубіжжя.

Для того, щоб стати фахівцем з геології, студенти вивчають обов’язкові гуманітарні та соціально — економічні дисципліни, серед яких філософія, культурологія, правознавство, історія України, українська мова, іноземна мова та інші. До циклу фундаментальних загальнонаукових наук відносяться: вища математика, хімія, фізика, інформатика з геоінформаційними системами тощо.

Професійно орієнтованими дисциплінами є: загальна та польова геологія, історична геологія і палеонтологія, структурна геологія, геоморфологія та четвертинна геологія, геотектоніка, регіональна геологія та геологія України, загальна стратиграфія, пошуки та розвідка корисних копалин тощо. Кафедра забезпечує викладання фахово-орієнтованих спецкурсів: геологічні формації, економіка, організація та планування ГРР, геологія нафти та газу, металогенія й структура рудних полів, пошуки та розвідка родовищ нафти та газу, мікропалеонтологія, геологорозвідувальна справа та техніка безпеки, історія та методологія геологічних наук, складання проектів та кошторисів, методи геологічної зйомки, інформатика тощо.

Наукові напрямки кафедри: Мезозойські (юрські та крейдові) Brachiopoda (морфологія, мікроструктура черепашки, стратиграфія, палеобіогеографія); Нанопланктон пізнього мезозою (юрський та крейдовий); Палеобіогеохімія викопних безхребетних; Геологічне краєзнавство — вивчення геолого-географічних пам’яток природи.

Навчальний процес: До складу кафедри входить навчальна лабораторія геокартування, геологорозвідувальної справи й геофізики в  с. Кам’янка Ізюмського р-ну Харківської області. Кафедра повністю забезпечує проведення учбових і виробничих практик: «Учбова практика з загальної геології», «Учбова практика по бурінню», «Учбова практика з геологічного картування», «Виробнича та переддипломна практики». Основні напрямки наукових досліджень — геологiчна зйомка, пошуки та розвідка родовищ корисних копалин, регіональна, структурна та історична геологія, палеонтологія і стратиграфія мезозою, мікропалеонтологія, палеобіогеохімія, геологія нафти та газу.

Навички практичної діяльності майбутні геологи отримують під час навчальних та виробничих практик. Навчальні практики проходять на спеціально обладнаній басі в  с. Каменка Ізюмського району Харківської області. Викладачі кафедри учбову практику з загальної геології, яка проводиться в Криму або в Карпатах, забезпечує учбова практику по бурінню і учбову практику з геокартування. Виробничі практики проводяться у геологічних організаціях України, а кращі студенти відряджаються за кордон — до Росії, Єгипту, Румунії.

Контактна інформація:

Адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, ауд. 6-67, 6-70
Телефон: +380 (57) 707-55-65 (кімната викладачів кафедри)
E-mail: geology@karazin.ua