Методики та практики викладання іноземної мови

Історія кафедри

Кафедра методики та практики викладання іноземної мови була створена рішенням Вченої ради університету (відповідно до протоколу № 8 від 30.06.2006 р.) та відкрита у 2007 році. Перша назва, яку мала кафедра – кафедра методики та практики англійської мови. Потім кафедру було перейменовано у кафедру методики та практики викладання іноземної мови. На теперішній час кафедра існує 6 років.

Кадровий склад

На кафедрі працює 37 науково-педагогічних працівників, серед яких п’ять працівників мають вчений ступінь доктора філологічних/ педагогічних наук: Пасинок Валентина Григорівна – доктор педагогічних наук; Шевченко Ірина Семенівна – доктор філологічних наук, Костікова Ілона Іванівна – доктор педагогічних наук; Швачко Світлана Олексіївна – доктор філологічних наук; Солощук Людмила Василівна – доктор філологічних наук; одинадцять кандидатів філологічних/ педагогічних наук: Довгополова Яна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, Дудоладова Ольга Василівна – кандидат філологічних наук; Рябих Микола Володимирович – кандидат педагогічних наук; Свердлова Ірина Олександрівна – кандидат педагогічних наук; Чорновол-Ткаченко Ольга Олександрівна – кандидат філологічних наук; Шамаєва Юлія Юріївна – кандидат філологічних наук; Михайлова Олена Валеріївна – кандидат філологічних наук; Птушка Анастасія Сергіївна – кандидат філологічних наук; Скрипнік Ірина Юріївна – кандидат філологічних наук; Гридасова Олена Ігорівна – кандидат філологічних наук; Дудоладова Альона Василівна – кандидат педагогічних наук. У складі кафедри є академік Академії наук вищої освіти України – доктор педагогічних наук, професор Пасинок Валентина Григорівна; академік АН ВШ України, доктор філологічних наук, професор Шевченко Ірина Семенівна, почесний член школи імені Т. Рузвельта, Сан-Антонiо, Техас – доктор філологічних наук, професор Швачко Світлана Олексіївна.

Навчальна та наукова робота

Високий науково-методичний потенціал та професіоналізм колективу кафедри дозволяє забезпечувати якісну підготовку спеціалістів з англійської мови як другої іноземної. По закінченні університету випускники отримують кваліфікацію “Філолог, викладач двох іноземних мов та літератури / перекладач”. Кафедра ставить за мету викладання другої іноземної мови на однаковому рівні з першою мовою. Для цього на четвертому та п’ятому курсах студенти складають державний іспит з другої іноземної мови. Кафедра здійснює підготовку за заочною формою навчання. За п’ять років навчання на заочному відділенні студент отримує базову вищу освіту за спеціальністю “Мова та література (англійська)” та одержує диплом бакалавра філології, викладача англійської мови. По закінченні шестирічного курсу навчання випускники отримують повну вищу освіту за спеціальністю “Мова та література (англійська)” і одержують диплом спеціаліста або магістра. Існує можливість отримання другої вищої освіти. Спеціалісти кафедри викладають такі дисципліни як “Англійська мова”, “Культура мовлення”, “Вступ до педагогічної майстерності”, “Методика викладання іноземних мов у середній школі”, “Методика викладання іноземних мов у вищій школі”, “Загальна теорія другої іноземної мови”, “Стилістика”, “Вступ до іноземної філології”, “Лексикологія”, “Лінгвокраїнознавство”, “Основи ділових комунікацій”, “Сучасні методики викладання іноземних мов”, “Основи наукових досліджень”, “Історія англійської мови”, “Актуальні проблеми германістики”, “Основи когнітивної лінгвістики”, “Історія лінгвістичних вчень”, “Теоретична граматика”, “Література країни, мова якої вивчається (англійська література)”, “Спецкурс з юридичної англійської мови”, “Основи ділової комунікації”. Кафедра очолює методичну роботу на факультеті: регулярно працює методичний семінар, конкурс “Кращий випускник–викладач”, проводяться олімпіади з англійської мови як другої іноземної мови для студентів 3 та 4 курсу, методичні семінари факультету іноземних мов.

Головними задачами кафедри методики та практики викладання іноземної мови є:

 • забезпечення високоякісної підготовки спеціалістів з англійської мови як другої іноземної з кваліфікацією “Філолог, викладач двох мов та літератури / перекладач” або з кваліфікацією “Перекладач двох мов, викладач двох мов та літератури”;
 • викладання другої іноземної мови на однаковому рівні з першою мовою;
 • аналіз сучасної теорії і практики мовленнєвої підготовки майбутніх вчителів/ викладачів із подальшою апробацією сучасних методів навчання іноземних мов в царині професійної мовленнєвої культури майбутнього фахівця;
 • професійна організація та проведення педагогічної практики студентів 4 курсу денного відділення та асистентської практики студентів 5 та 6 курсів денного та заочного відділень відповідно;
 • вивчення теоретичних засад формування у студентів іншомовної мовленнєвої компетенції та розробка шляхів удосконалення якості професійної мовленнєвої підготовки випускників вищої школи;
 • розробка моделей навчання студентів, де феномен мовленнєвої діяльності реалізується на теоретичному та практичному рівнях;
 • формування у студентів особистісного інтересу до феномену мови та іншомовної мовленнєвої культури;
 • здійснення підготовки студентів за заочною формою навчання до освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавра філології” із подальшою можливістю отримання наступного освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліста” або “магістра”;
 • вдосконалення рівня викладання дисциплін з розширенням їх спеціалізації;
 • проведення методичної роботи з питань вдосконалення методики викладання іноземної мови (у вищій школі, у середній школі), культури мовлення, актуальних проблем германістики, історії лінгвістичних вчень та літератури країни, мова якої вивчається, тощо;
 • проведення наукових розробок та їх втілення у практичну діяльність майбутніх викладачів та знавців мови з методики та дидактики вищої школи, основ формування професійних мовленнєвих умінь викладачів;
 • розробка проблем гендерних досліджень та політичного дискурсу, когнітивних моделей у вивченні мови та мовлення, аналізу дискурсу, соціолінгвістики, стилістики, лінгводидактики, прагмалінгвістики;
 • розробка сучасних технологій інтерактивного навчання, конструктивних вирішень конфліктів в системі освіти, фразеології, лінгвокультурології, дослідження концептів у різних видах дискурсів;
 • вивчення особливостей порівняльної лінгвістики, когнітивної лінгвістики, нейролінгвістики, лінгвосинергетики, лінгвокультурології, теорії міжкультурної комунікації, медіалінгвістики та соціолінгвістики, аналізу дискурсу, стилістики, лінгводидактики;
 • розробка засобів інтенсифікації науково-дослідницької діяльності студентів та молодих науковців;
 • проведення міжнародних науково-методичних конференцій із підкресленням розмаїтості напрямків лінгвістики, педагогіки, методики, психології, лінгводидактики.
 • заохочення до міжнародних конференцій представників зарубіжних країн;
 • профорієнтаційна робота в школах міста та області з метою популяризації професії викладача та перекладача;
 • підготовка і публікація навчальних посібників і підручників, науково-методичної та іншої літератури.

За 6 років (з 2007 по теперішній час) кафедра методики та практики викладання іноземної мови під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Пасинок Валентини Григорівни виконала великий обсяг робіт щодо розробки концептуальних підходів до вивчення іншомовної мовленнєвої компетенції із послідуючою апробацією у навчальному процесі та розробки методик теоретичної та практичної підготовки викладачів та перекладачів. Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням навчально-методичної роботи, розробляючи та удосконалюючи робочі програми та плани, опорні конспекти лекцій, матеріали та завдання для самостійної роботи студентів, тестові завдання, екзаменаційні матеріали та білети, критерії оцінювання знань студентів, електронні версії посібників, програми педагогічної та асистентської практик. За ці роки кафедрою було видано 1 монографію, 8 збірників наукових праць, 91 навчально-методичний посібник, 342 статті, з них 178 – зі студентами, 234 тези доповідей.

Адреса: ауд. 7-72, пл. Свободи 4, м. Харків, 61022
Тел.: (057) 707-55-66
E-mail: metodengl@univer.kharkov.ua; metodika_univer@mail.ru