Vyacheslav S. Nikulin >> Karazin University
cde Logo

V. N. Karazin Kharkiv National University (Official Site)

Vyacheslav S. Nikulin

Deputy Dean for Tuition Organization

PhD (Sociology), Associate Professor

Phone: 707-50-49

Address: Svobody sq., 6, Kharkov, 61022

Office: 343