Volodymyr V. Kravchenko >> Karazin University
cde Logo

V. N. Karazin Kharkiv National University (Official Site)

Volodymyr V. Kravchenko

Chief Editor

Doctor of Letters (History), Full Professor

Phone: 707-51-92

Address: Svobody sq., 4, Kharkov, 61022

Office: 3-80

E-mail: