Vladislav O. Cheranovskiy >> Karazin University
cde Logo

V. N. Karazin Kharkiv National University (Official Site)

Vladislav O. Cheranovskiy

Head of the Theoretical Chemistry and Astrochemistry Department

Doctor of Sciences (Chemistry), Professor

Phone: 707-55-41

Address: Svobody sq., 4, Kharkov, 61022

Office: 1-70