cde Logo

V. N. Karazin Kharkiv National University (Official Site)

Victoria V. Berezhnaya

Phone: 707-53-84

Address: Svobody sq., 4, Kharkov, 61022

Office: 3-26а