Vadim I. Chebotarov >> Karazin University
cde Logo

V. N. Karazin Kharkiv National University (Official Site)

Vadim I. Chebotarov

Director

PhD (Physics and Mathematics), Professor, Honoured teacher of V.N. Karazin Kharkiv National University

Phone: 707-51-22; 705-12-64

Address: Svobody sq., 4, Kharkov, 61022

Office: 6-53