Svitlana G. Yanovska >> Karazin University
cde Logo

V. N. Karazin Kharkiv National University (Official Site)

Svitlana G. Yanovska

Deputy Dean

Assistant Professor

Phone: 707-56-32

Address: Svobody sq., 6, Kharkov, 61022

Office: 441