Sergiy G. Mashchenko >> Karazin University
cde Logo

V. N. Karazin Kharkiv National University (Official Site)

Sergiy G. Mashchenko

Deputy Dean for Tuition Organization and Education

Associate Professor

Phone: 707-54-36

Address: Svobody sq., 4, Kharkov, 61022

Office: 7-62