cde Logo

V. N. Karazin Kharkiv National University (Official Site)

Olga I. Vovk

Deputy Director

Phone: +38 (057) 707-53-85

Address: Svobody sq., 6, Kharkov, 61022

Office: 602