cde Logo

V. N. Karazin Kharkiv National University (Official Site)

Olena G. Babichieva

Deputy Director

Phone: 707-56-58

Address: Svobody sq., 4, Kharkov, 61022

Office: 7-43