Oleksandr O. Zhemerov >> Karazin University
cde Logo

V. N. Karazin Kharkiv National University (Official Site)

Oleksandr O. Zhemerov

Head of teaching commission

PhD (Geography), Associate Professor

Phone: 707-54-79

Address: Svobody sq., 4, Kharkov, 61022

Office: 1-36