Oksana Ivanovna Karpenko >> Karazin University
cde Logo

V. N. Karazin Kharkiv National University (Official Site)

Oksana Ivanovna Karpenko

Director (from Ukraine)

Address: Svobody sq., 6, Kharkov, 61022

Office: 263, 265