cde Logo

V. N. Karazin Kharkiv National University (Official Site)

Lyudmila V. Kulachok-Titova

Deputy Dean for Tuition Organization

Phone: 705-09-98

Address: Svobody sq., 6, Kharkov, 61022

Office: 431а