Lyubov P. Saltevska >> Karazin University
cde Logo

V. N. Karazin Kharkiv National University (Official Site)

Lyubov P. Saltevska

Head of the Trade Union Bureau

Senior Laboratory Assistant

Phone: 707-53-37

Address: Svobody sq., 4, Kharkov, 61022

Office: 5-56