cde Logo

V. N. Karazin Kharkiv National University (Official Site)

Irina V. Garyachevskaya

Dean

PhD (Technology)

Phone: 705-11-39, 707-50-20, 94-47-16, 335-28-66

Address: Svobody sq., 6, Kharkov, 61022

Office: 205