cde Logo

V. N. Karazin Kharkiv National University (Official Site)

Darya O. Bortnikova

Phone: 707-54-14

Address: Svobody sq., 6, Kharkov, 61022

Office: 2-52