Іryna M. Avdieienko >> Karazin University
cde Logo

V. N. Karazin Kharkiv National University (Official Site)

Іryna M. Avdieienko

Associate Dean for International Students

PhD in Education

Phone: 707-53-50

Address: Svobody sq., 4, Kharkov, 61022

Office: 7-69